"meaningful" po polsku

EN

"meaningful" - polskie tłumaczenie

EN meaningful
volume_up
{przymiotnik}

meaningful (też: influential, knowing, material, prominent)
volume_up
znaczący {przym. m.}
Gender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
Too much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Wydarzyło się zbyt wiele, aby tego nie brać pod uwagę w sposób znaczący.
This, in my opinion, is for example a meaningful way of eradicating corruption.
Według mnie jest to znaczący sposób na wyeliminowanie korupcji.
volume_up
ważny {przym. m.}
I tak jest z wszystkimi ważnymi rzeczami.
Agreements like this are only meaningful if they offer legal protection to people without valid documents.
Podobne ustalenia są ważne jedynie wtedy, gdy oferują ochronę prawną ludziom nie posiadającym ważnych dokumentów.
Pomyślcie o ważnych miejscach.
meaningful (też: concrete, exact, particular, precise)
volume_up
konkretny {przym. m.}
It would be more meaningful if concrete proposals are made on how to streamline and facilitate international adoption procedures.
Bardziej sensowne byłoby przedstawienie konkretnych propozycji w sprawie usprawnienia i ułatwienia międzynarodowych procedur adopcyjnych.
The CHMP was concerned that the studies had not shown a meaningful benefit of Lacosamide Pain UCB Pharma.
Zastrzeżenia CHMP wynikały z faktu, że badania nie wykazały konkretnych korzyści ze stosowania preparatu Lacosamide Pain UCB Pharma.
After all, we can not yet talk about figures in any meaningful way until the Commission presents to us the boundaries within which it foresees the budget for the next year.
Przecież do czasu przedstawienia nam przez Komisję granic przyszłorocznego budżetu nie możemy rozmawiać o konkretnych sumach.
meaningful (też: compelling, crucial, essential, imperative)
volume_up
istotny {przym. m.}
No meaningful clinical data on exposure during pregnancy are available.
Brak istotnych danych klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży.
These changes in sitagliptin pharmacokinetics were not considered to be clinically meaningful.
Takich zmian farmakokinetyki sitagliptyny nie uznano za istotne klinicznie.
It should be relevant, meaningful and informed child participation.
Powinno to być istotne, znaczące i świadome uczestnictwo dzieci.
volume_up
sensowny {przym. m.}
Generally, these reports fail to meet Conservative concerns regarding the EU's management of Cohesion policy in any meaningful way.
Generalnie sprawozdania te w żaden sensowny sposób nie rozwiewają naszych obaw dotyczących unijnego zarządzania polityką spójności.
The input doesn't really have to be meaningful.
Bodźce nie muszą być sensowne.
It can already be said, however, that it does a lot of meaningful and important work.
Już teraz można jednak powiedzieć, że w jego ramach wykonuje się dużo sensownej i ważnej pracy.
volume_up
znaczny {przym. m.}
Wątpię czy twoje przypadki coś znaczą.
Whilst its ambitions are worthy, the performance of this fund in actually making meaningful investments has fallen well below expectations.
Chociaż ambicje z nim związane są cenne, wyniki tego funduszu w zakresie dokonywania faktycznie znaczących inwestycji pozostają znacznie poniżej oczekiwań.
The report rightly emphasises the need for European, governmental and diplomatic sources to offer meaningful assistance to SMEs.
Sprawozdanie słusznie podkreśla konieczność udzielania im znacznej pomocy dla nich przez administrację europejską i krajową oraz służby dyplomatyczne.
meaningful (też: eloquent, talking, pregnant)
volume_up
wymowny {przym. m.}
Our Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
Nasza Unia może dać wiele wymownych przykładów, by pokazać, że jest to właściwe podejście.
meaningful (też: acute, astute, deep, incisive)
volume_up
wnikliwy {przym. m.}
meaningful (też: constructive)
volume_up
konstruktywny {przym. m.}
You know which elements have to be put in place in order to have a meaningful dialogue.
Wiedzą państwo, jakie elementy należy wdrożyć, aby osiągnąć konstruktywny dialog.
In my opinion, the Swedish Presidency did not seem to have the facility to have any meaningful negotiations on the matter.
Moim zdaniem prezydencja szwedzka nie przeprowadziła żadnych konstruktywnych negocjacji w sprawie tego instrumentu.

Synonimy (angielski) dla "meaning":

meaning

Przykłady użycia - "meaningful" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe know that we are optimized, as human beings, to do hard meaningful work.
Wiemy, że jako ludzie, jesteśmy zoptymalizowani do ciężkiej i pełnej sensu pracy.
EnglishThe Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada popiera znaczące uczestnictwo Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.
EnglishElements that are not meaningful and appropriate must be dismantled and simplified.
Elementy nieodpowiednie, pozbawione znaczenia, powinny zostać usunięte lub uproszczone.
EnglishWe hope this will contribute towards a resumption of meaningful negotiations.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do wznowienia rzeczowych negocjacji.
EnglishOur Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
Nasza Unia może dać wiele wymownych przykładów, by pokazać, że jest to właściwe podejście.
EnglishAt times such as these, European solidarity becomes truly meaningful.
W chwilach takich jak ta, europejska solidarność nabiera rzeczywistego znaczenia.
EnglishThis debate has been going on for years without us achieving any meaningful progress.
Pomimo trwania tej debaty od wielu lat nie byliśmy w stanie osiągnąć rozsądnego postępu.
EnglishI would like to highlight two such ideas that could result in meaningful instruments.
Chciałbym podkreślić dwa takie pomysły, które mogą przerodzić się w znaczące instrumenty.
EnglishOnly in this way can meaningful compromises in the dispute on the nuclear programme be achieved.
Tylko w ten sposób można osiągnąć znaczące kompromisy w sporze o program jądrowy.
EnglishThese changes in sitagliptin pharmacokinetics were not considered to be clinically meaningful.
Takich zmian farmakokinetyki sitagliptyny nie uznano za istotne klinicznie.
EnglishNo meaningful clinical data on exposure during pregnancy are available.
Brak istotnych danych klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży.
EnglishThis name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
Nazwa ta może znaczyć bardzo wiele w przypadku, gdyby omawiali ją specjaliści od marketingu.
EnglishThis feature allows you to create meaningful, logical categories in your spreadsheets.
Ta funkcja umożliwia tworzenie w arkuszach kalkulacyjnych logicznych kategorii znaczeniowych.
EnglishWhat is required is a brief but very meaningful and useful reference to these issues.
Niezbędne jest krótkie, lecz znaczące odniesienie do tych kwestii.
EnglishIt can already be said, however, that it does a lot of meaningful and important work.
Już teraz można jednak powiedzieć, że w jego ramach wykonuje się dużo sensownej i ważnej pracy.
EnglishI try to create meaningful environments for people to express themselves.
Tworzę środowiska pozwalające ludziom wyrażać siebie. ~~~ (Śmiech)
EnglishThe report offers no meaningful attempts to solve this problem.
Przedmiotowe sprawozdanie nie przedstawia żadnych prób przeciwdziałania temu problemowi.
EnglishToo often this Parliament has debated Belarus: so many words, so little meaningful action.
Zbyt często Parlament debatował o Białorusi: było zbyt wiele słów i zbyt mało istotnych działań.
EnglishIt should be relevant, meaningful and informed child participation.
Powinno to być istotne, znaczące i świadome uczestnictwo dzieci.
EnglishSecond, the Commission rejects suggestions that there can be no meaningful target here.
Po drugie, Komisja odrzuca sugestie, jakoby w tym zakresie niemożliwe było ustanowienie istotnych celów.