"May" po polsku

EN

"May" - polskie tłumaczenie

volume_up
May {rzecz.}
PL
volume_up
may {rzecz.}
PL
volume_up
May {przym.}
PL
volume_up
may {czas.}

EN May
volume_up
{rzeczownik}

May
volume_up
maj {m.}
"The monetary policy of the ECB" (Third edition, May 2011)
„Polityka pieniężna EBC” (wyd. trzecie, maj 2011)
Albania is awaiting the local elections of May this year.
Albania czeka na wybory do władz lokalnych zaplanowane na maj bieżącego roku.
Pictures from the international party, may 2009
Zdjęcia z festynu zamykającego projekt, maj 2009

Synonimy (angielski) dla "may":

may

Przykłady użycia - "May" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
EnglishFurthermore, a reduction of dosage or termination of therapy may be considered.
Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub zakończenie terapii.
EnglishWhere we may help at European level is in giving more visibility to the issue.
Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
EnglishLong may we continue to have better access to the growing markets of the world.
Miejmy nadzieję na coraz lepszy dostęp do rozwijających się rynków na świecie.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Prawdopodobnie, nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć tak dużo czystej energii.
EnglishFor better or worse, and sooner than you may think, these choices will be up to us.
Lepiej czy gorzej, ale szybciej niż wam się wydaje te pytania staną przed nami.
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
W żadnym wypadku na względy te nie można się powoływać do celów gospodarczych.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 8 May 2008.
Niniejszym wznawiam sesję Parlamentu Europejskiego zawieszoną w dniu 8 maja 2008 r.
EnglishIn some cases, Seretide may not be suitable to be taken with other medicines.
W niektórych przypadkach lek Seretide nie powinien być stosowany z innymi lekami.
EnglishWhile ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light.
Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości.
EnglishTell your doctor or pharmacist if you are pregnant or think you may be pregnant.
Należy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
EnglishWhen only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
Jeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
EnglishIf this happens, you may have the symptoms listed below after your injection.
Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.
EnglishAn allergic reaction may be recognised as a rash, itching or shortness of breath.
Objawami reakcji alergicznej mog by np. wysypka, wi d lub uczucie duszno ci.
EnglishYour doctor may suggest you to reduce the dose gradually before stopping treatment.
Lekarz mo e zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku przed przerwaniem stosowania.
EnglishThe reconstituted solution may be stored at room temperature prior to administration.
Przygotowany roztwór można przed podaniem przechowywać w temperaturze pokojowej.