"Mauritania" po polsku

EN

"Mauritania" - polskie tłumaczenie

volume_up
Mauritania {nazwa wł.}

EN Mauritania
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Mauritania
volume_up
Mauretania {nazwa wł.}
This country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
In this context, the fisheries agreement with Mauritania takes on particular importance.
W tym kontekście umowa z Mauretanią w sprawie połowów nabiera szczególnego znaczenia.
It is clear that Mauritania is an obvious example of this.
Mauretania jest oczywistym tego przykładem.

Synonimy (angielski) dla "Mauritania":

Mauritania

Przykłady użycia - "Mauritania" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
EnglishThe fishing sector in Mauritania remains at a very incipient level of development.
Sektor rybołówstwa w Mauretanii pozostaje na bardzo wstępnym etapie rozwoju.
EnglishI was in Mauritania for eight days last week and what did I hear there?
W ubiegłym tygodniu przebywałam w Mauretanii przez osiem dni i co tam usłyszałam?
EnglishI am very happy with these, if not with the proposals on Mauritania.
Jestem z nich bardzo zadowolony, jeżeli nawet nie cieszą mnie te dotyczące Mauretanii.
EnglishOur group supports the draft resolution on the situation in Mauritania.
Nasza grupa popiera projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Mauretanii.
EnglishMen have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
Akty samospalenia miały już miejsce w Algierii, Egipcie i Mauretanii.
EnglishIn Mauritania, Sudan and northern Nigeria, it is punishable by death.
W Mauretanii, Sudanie i północnej Nigerii karany jest śmiercią.
EnglishI think this should be satisfactory to all three partners and, of course, to the Republic of Mauritania.
Myślę, że usatysfakcjonowałoby to wszystkie trzy strony i oczywiście republikę Mauretanii.
English. - (PL) Mr President, Mauritania is a poor country.
w imieniu grupy UEN. - Panie Przewodniczący!
EnglishI just wanted to make this clarification; the funds for Mauritania will still come under the ACP heading.
Chciałam to wyjaśnić; środki finansowe dla Mauretanii wciąż będą musiały podlegać nagłówkowi AKP.
EnglishThe next item is the debate on six motions for a resolution on the coup in Mauritania.
Kolejnym punktem porządku obrad jest debata nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie zamachu stanu w Mauretanii.
EnglishLastly, investments by the EU fishing sector are made in line with the Mauritania action plan.
Wreszcie inwestycje sektora rybołówstwa w UE są przeprowadzane zgodnie z planem działania na rzecz Mauretanii.
EnglishWhy do fishermen in Mauritania have to pay for the fact that, suddenly, there has been a coup in their country?
Dlaczego rybacy w Mauretanii muszą płacić za to, że w ich kraju nagle doszło do zamachu stanu?
English. - (PL) Mr President, anyone with an interest in Mauritania is aware of the current situation in that country.
autor. - Panie Przewodniczący! Sytuacja w Mauretanii jest znana tym, którzy się nią interesują.
EnglishThe recent coup in Mauritania is disappointing.
Ostatni zamach stanu w Mauretanii odbiera wszelkie nadzieje.
EnglishEC/Mauritania Fisheries Partnership Agreement for the period 1 August 2008 to 31 July 2012 (
Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Mauretańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. (
EnglishMauritania, for example, is dependent on its fishing industry for half of its exports, which represent 15% of its GDP.
Na przykład w Mauretanii, połowa eksportu jest związana z sektorem rybołówstwa i stanowi 15% jej PKB.
EnglishThat said, it is now a matter of being able to pay the emoluments due to the Republic of Mauritania from 1 August.
W związku z powyższym teraz jest to kwestia zapłaty honorariów należnych Republice Mauretanii od 1 sierpnia.
EnglishThe protocol to the Fisheries Partnership Agreement with the Islamic Republic of Mauritania expires on 31 July 2012.
Protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Islamską Republiką Mauretanii wygasa 31 lipca 2012 r.
EnglishIt is also necessary that Mauritania ratify the relevant international fisheries instruments.
Niezbędne jest także zapewnienie ratyfikowania przez Mauretanię odpowiednich instrumentów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa.