"manpower" po polsku

EN

"manpower" - polskie tłumaczenie

EN

manpower {rzeczownik}

volume_up
2. Wojskowość
When the EU conducts operations there, its forces must be armed with a robust mandate, appropriate equipment and sufficient manpower.
Gdy Unia Europejska prowadzi tam swoje operacje, jej siły muszą posiadać solidny mandat, odpowiedni sprzęt i wystarczający stan liczebny.

Synonimy (angielski) dla "manpower":

manpower

Przykłady użycia - "manpower" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur industry is investing money and manpower in development.
Nasz przemysł inwestuje w rozwój zasoby pieniężne i ludzkie.
EnglishHowever, this is all too little, for the manpower, material and financial resources deployed are still insufficient.
To jednak za mało, ponieważ zasoby ludzkie, materialne i finansowe przeznaczone na ten cel są wciąż niewystarczające.
EnglishTheir aim is to impose the power of capital and the overexploitation of their manpower and wealth-producing resources.
Ich celem jest narzucenie władzy kapitału, wyzysk siły roboczej w tych krajach oraz eksploatacja zasobów, które stanowią o ich bogactwie.
EnglishWe all know that Europe is already experiencing a 'demographic winter' and urgently requires manpower from non-member countries.
Wszyscy wiemy, że Europa już dziś doświadcza "demograficznej zimy” i pilnie potrzebuje siły roboczej spoza krajów członkowskich.
EnglishI therefore hope, Madam High Representative, that you will heed the recommendation that manpower be freed up for this purpose.
Pani Wysoka Przedstawiciel! W związku z tym mam nadzieję, że weźmie Pani pod uwagę zalecenie, aby przeznaczyć zasoby ludzkie na ten cel.
EnglishThis is a framework that naturally pushes down the cost of manpower, encourages job insecurity and undermines social rights.
Jest to struktura, która w naturalny sposób prowadzi do spadku znaczenia siły roboczej, wspiera brak bezpieczeństwa pracy i osłabia prawa społeczne.
EnglishOLAF should at least have the means, the manpower and the responsibility to put a stop to the manifestly criminal aspects of this situation.
OLAF powinien przynajmniej mieć środki, zasoby ludzkie i uprawnienia do położenia kresu ewidentnie karygodnym aspektom tej sytuacji.
EnglishThey do not have the mandate or the manpower to police a large-scale poppy-growing medical project - or, for that matter, to eradicate the crop.
Nie mają uprawnień ani siły roboczej, aby nadzorować szeroko zakrojony program medyczny dotyczący uprawy maku - lub też niszczyć plony.
EnglishThe United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) needs a clearer mandate, more equipment and more manpower.
Misja Obserwacyjna Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) potrzebuje wyraźniej określonego mandatu, więcej sprzętu i więcej ludzi.
EnglishIt is very much the question whether the smaller broadcasting corporations will be able to afford extra manpower, and who will absorb the extra costs involved?
Bardzo istotnym pytaniem jest to, czy mniejsi nadawcy będą w stanie zatrudnić dodatkowych pracowników, i kto poniesie związane z tym dodatkowe koszty?
EnglishTo do this, we need manpower in all those sectors which, one might say, seem to have been somewhat abandoned by many of our fellow citizens of Europe.
W tym celu potrzebujemy siły roboczej we wszystkich tych sektorach, które, można rzec, zostały w pewnym stopniu porzucone przez wielu naszych współobywateli w Europie.
EnglishLithuania's ESF programme is solving the manpower shortage by mobilising human resources and improving skills and raising qualification levels.
Program EFS na Litwie prowadzi do rozwiązania problemu braku siły roboczej dzięki temu, że pomaga uruchomić zasoby ludzkie, doskonalić umiejętności i podwyższać poziom kwalifikacji.
EnglishThe quickest solution to address the humanitarian crisis would be to strengthen the existing measures, in other words MONUC, through a broader mandate and additional manpower.
Najszybszym rozwiązaniem kryzysu humanitarnego byłoby wzmocnienie istniejących środków, innymi słowy MONUC, poprzez rozszerzenie mandatu oraz zwiększenie liczby żołnierzy.
EnglishIn many cases, they do not have the information, specialisation, manpower or financial resources necessary to deal with environmental problems, risks and impact.
W wielu przypadkach przedsiębiorstwa te nie posiadają informacji, specjalizacji, zasobów ludzkich czy finansowych, aby poradzić sobie z problemami ekologii, ryzykiem i wpływem na ekologię.
EnglishAlready burdened by huge amounts of EU red tape, many SMEs with limited manpower simply do not have the capacity or time to go through the current application processes.
Wiele MŚP, już obciążonych ogromną unijną biurokracją i dysponujących ograniczonymi zasobami ludzkimi, po prostu nie ma możliwości ani czasu, by pokonywać obecne procedury aplikacyjne.