"manner" po polsku

EN

"manner" - polskie tłumaczenie

EN

manner {rzeczownik}

volume_up
Institutions earn their credentials by operating in a transparent manner.
Instytucje zyskują wiarygodność poprzez działanie w sposób przejrzysty.
The rules have been extended, in an appropriate manner, to the new audiovisual services.
Przepisy zostały rozszerzone, w odpowiedni sposób, na nowe usługi audiowizualne.
The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.

Synonimy (angielski) dla "manner":

manner

Przykłady użycia - "manner" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn the same manner, I think the human rights instrument needs to have oomph.
Jednocześnie uważam, że instrument na rzecz praw człowieka potrzebuje energii.
EnglishAid for enrichment with must cannot continue at the same level in this manner.
Pomoc na wzbogacanie moszczem nie może być kontynuowana w obecnym kształcie.
EnglishWhat will the Commission be doing to deal with the problem in an adequate manner?
Co Komisja planuje zrobić, aby odpowiednio poradzić sobie z tym problemem?
EnglishSo if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
Więc jeśli chcemy zachowywać się poważnie, to myślę, że powinniśmy zakończyć tę debatę.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Jako etap początkowy w sprawozdaniu wskazano dzieła należące już do domeny publicznej.
EnglishA second point is that it is, in a manner of speaking, a voluntary framework.
Kolejna kwestia dotyczy tego, że są to w pewnym sensie ramy nieobowiązkowe.
EnglishThe Principality of Andorra is historically linked to the EU in all manner of areas.
Księstwo Andory historycznie powiązane jest z UE w rozmaitych dziedzinach.
English(LT) Over the last two decades, the travel market has developed in a very dynamic manner.
(LT) W ciągu ostatnich dwudziestu lat rynek turystyczny dynamicznie się rozwinął.
EnglishThis hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice.
Tać jest droga twoja od dzieciństwa twego, nie usłuchałeś zaiste głosu mego.
EnglishThe in vitro data show that gamithromycin acts in a bactericidal manner.
Badania in vitro wykazały, że gamytromycyna wykazuje działanie bakteriobójcze.
EnglishClearly this intervention cannot occur in a manner contrary to the interests of taxpayers.
Oczywiście interwencja taka nie może mieć formy sprzecznej z interesami podatników.
EnglishThen said he unto Zebah and Zalmunna, What manner of men were they whom ye slew at Tabor?
Rzekł potem do Zeby i do Salmana: Co zacz byli mężowie oni, któreście pobili w Tabor?
EnglishThey have operated in a sound manner without political interference.
Jak dotąd działają one na solidnych podstawach i bez ingerencji politycznych.
EnglishCould we do it in a more cognate manner, or were we waiting for somebody to do it instead of us?
Czy mogliśmy robić to w zgodzie, czy raczej czekaliśmy, aż ktoś zrobi to za nas?
EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
Unia oczekuje od swych partnerów rzetelnej i uczciwej współpracy.
EnglishProcedures must be harmonised so that they can proceed in a fair and effective manner.
Procedury trzeba zharmonizować, by stały się sprawiedliwe i skuteczne.
EnglishWe must ensure that these measures are applied in an equitable manner.
Musimy dopilnować, aby stosowanie tych środków przebiegało sprawiedliwie.
EnglishIn like manner also the chief priests mocking [him], with the scribes and elders, said,
Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w Piśmie, i z starszymi, naśmiewając się, mówili:
EnglishBut, you are right that it is still not working in an optimum manner.
Ale macie państwo rację; sytuacja w tym zakresie nadal nie jest optymalna.
EnglishThe Marty report was drafted in an even less responsible manner.
Sprawozdanie Marty'ego jest pisane z jeszcze mniejszą odpowiedzialnością za słowo.