EN

management {rzeczownik}

volume_up
Management of the European satellite radio-navigation programmes (vote)
Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi (głosowanie)
2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
The word 'economics' comes from the Greek for management of the home.
Słowo "gospodarka” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zarządzanie domem.
That is the purpose of this new Regulation: to inject some flexibility into financial management.
Taki jest cel nowego rozporządzenia: wstrzyknięcie elastyczności w zarząd finansowy.
Appropriation/ Budget 2006 as adopted by the Management Board on 15 December 2005.
Przyznane fundusze/ budżet na rok 2006, przyjęte przez Zarząd w dniu 15 grudnia 2005 r.
EFSA’s Management Board ensures that the Authority functions effectively and efficiently.
Zarząd EFSA zapewnia efektywne i sprawne funkcjonowanie urzędu.
The way to do this is to undertake water management: regulation of rivers, construction of reservoirs, etc.
Drogą do zapobiegania jest prowadzenie gospodarki wodnej: regulacja rzek, budowa zbiorników retencyjnych itp.
We want the keepers of Europe's accounts to be responsible and to set high standards for the management of public money.
Chcemy, aby osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych Unii Europejskiej były odpowiedzialne i wyznaczały wysokie standardy zarządzania finansami publicznymi.
In parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Jednocześnie rozpocznie się konkurs mający wyłonić generalne kierownictwo robót budowlanych.
However, the company management and, in particular, Mr Reilly, have breached a delta agreement.
Jednak kierownictwo firmy, a szczególnie pan Reilly, naruszyło umowę delta.
The management, staff and governance structure of the new ECRF would be fully independent and autonomous.
Kierownictwo, pracownicy i struktura zarządzania tej nowej fundacji byłyby całkiem niezależne i autonomiczne.
Firstly, we want the new service to have a directorate for peacebuilding and crisis management.
Po pierwsze, chcemy, aby nowa służba miała dyrekcję ds. budowania pokoju i zarządzania kryzysowego.
Since the change of artistic management at Basel Theatre, he has been working for the Munich Kammerspiele, the Schauspiel Hanover and the Hamburg Schauspielhaus.
Od czasu, gdy w Theater Basel zmieniła się dyrekcja, Nübling pracuje dla Münchner Kammerspiele oraz dla hanowerskiego Schauspiel i hamburskiego Schauspielhaus.
For the time being, he is living rather “more independently” again, since there has been a change of artistic management in Basel and he is no longer an assistant director there.
Na razie jednak żyje trochę bardziej „niezależnie“ – nie jest już etatowym reżyserem w Bazylei, gdzie zmieniła się dyrekcja, ale nadal pracuje dla monachijskiego teatru Kammerspiele.
It is now up to management and labour to act.
Teraz kadra kierownicza i siła robocza muszą zacząć działać.
When the risks become reality, the management have got their money and the losses are borne by others.
Gdy ryzyko staje się rzeczywistością, kadra kierownicza ma swoje pieniądze, a straty ponoszą inni.
May I also have your assurance that senior management will be held accountable where appropriate, and that these soldiers will not be sacrificed in order to protect the generals?
Czy mogę również usłyszeć, że kadra kierownicza, jeśli zajdzie taka konieczność, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i nie poświęci się żołnierzy, by ratować generałów?

Przykłady użycia - "management" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze
EnglishBicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer.
Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka prostaty.
EnglishThe Commission’s management of the budget is scrutinised by the Court of Auditors.
Kontrolę nad zarządzaniem budżetem przez Komisję sprawuje Trybunał Obrachunkowy.
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
EnglishThere are no new obligations for those who already have a good management system.
Nie ma nowych obowiązków dla tych, którzy już mają dobry system zarządzania.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jestem rozczarowana tak nieznacznym postępem w zakresie bezpośredniego zarządzania.
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia preparatu oraz nasilenia objawów.
EnglishManagement depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów.
EnglishAnd then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
EnglishBicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer.
Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka gruczołu krokowego.
EnglishA central part of maritime management is the protection of vulnerable ecosystems.
Centralnym punktem zarządzania zasobami morskimi jest ochrona delikatnych ekosystemów.
EnglishFirst of all, when you form an institution, you take on a management problem, right?
Po pierwsze, kiedy tworzymy instytucję, bierzemy na siebie problem zarządzania nią.
EnglishThis will, of course, be done in consultation with ENISA and its management board.
To oczywiście zostanie przeprowadzone w konsultacji z ENISA i jej zarządem.
EnglishIf overdose occurs, treatment is directed to the management of symptoms.
W przypadku przedawkowania postępowanie należy ukierunkować na leczenie objawów.
EnglishManagement In the event of an overdose, supportive management is recommended.
Postępowanie W przypadku przedawkowania, zaleca się leczenie podtrzymujące.
EnglishIn the following situations, the management of your diabetes may require a lot of care:
W następujących przypadkach kontrolowanie cukrzycy powinno być bardzo staranne:
EnglishERDF, ESF and Cohesion Fund: provisions relating to financial management (
EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami (
EnglishTalk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
Możemy mówić wiele o zarządzaniu, ale w rzeczywistości tam istnieją struktury mafijne.
EnglishThey help improve shared management, and that also means structural funds.
Wspomagają one zarządzanie dzielone, a to dotyczy również funduszy strukturalnych.
EnglishThere is no specific experience with the management of Thelin overdose.
Nie ma doświadczenia dotyczącego postępowania po przedawkowaniu produktu Thelin.

"management graduate" - polskie tłumaczenie

management graduate
Polish
  • absolwent kierownictwa
  • absolwent zarządzania
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"management guidelines" - polskie tłumaczenie

management guidelines
Polish
  • wytyczne dotyczące zarządzania
Więcej chevron_right

"management guru" - polskie tłumaczenie

management guru
Polish
  • guru zarządzania
Więcej chevron_right