EN to manage
volume_up
[managed|managed] {czasownik}

It was not easy to manage such a large number of amendments.
Nie było łatwo poradzić sobie z tak wielką liczbą poprawek.
However, Europe needs to recognise the political reality that the US cannot manage this alone.
Jednakże Europa musi uznać, że rzeczywistość polityczna jest taka, iż USA nie są w stanie poradzić sobie z tym same.
As I have already said, the past needs to be managed.
Jak już wspomniałem, trzeba poradzić sobie z przeszłością.
to manage (też: to get by, to make out)
The WTO could manage globalisation better.
WTO mogłaby lepiej radzić sobie z globalizacją.
It has to manage the flows of immigrants travelling through the country on their way to the Canaries.
Musi on radzić sobie z napływami imigrantów przejeżdżających przezeń w drodze na Wyspy Kanaryjskie.
Moreover, Europe must manage its own nuclear waste itself if the EU wants nuclear power so badly.
Ponadto Europa musi radzić sobie sama ze swoimi odpadami promieniotwórczymi, jeżeli UE aż tak bardzo potrzebuje energii jądrowej.
to manage (też: to get a grip, to help)
I believe there are ways to manage the situation.
Myślę, że do tego nie dojdzie i że istnieją sposoby, aby temu zaradzić.
Years after he's had these drugs, I learned that everything he did to manage his excess saliva, including some positive side effects that came from other drugs, were making his constipation worse.
Lata po używaniu tych leków zrozumiałem, że wszystko co robił by zaradzić nadmiernemu ślinieniu wraz z pozytywnymi efektami z innych leków pogarszało jego zaparcia.
Rain is a gift from God that must be managed in a responsible manner.
Deszcz jest darem Boga, którym należy gospodarować w odpowiedzialny sposób.
Of course, developing countries must have the resources to protect, restore and sustainably manage the forests.
Oczywiście, kraje rozwijające się muszą posiadać środki aby chronić i odtwarzać lasy oraz gospodarować nimi w sposób zrównoważony.
However, we also need to know that we are short of funds, and we have to manage available funds in a better way.
Musimy jednak również zdawać sobie sprawę, że brakuje nam środków i że musimy lepiej gospodarować tymi środkami, które są dostępne.
If Brussels cannot manage on the money it gets, then it needs to tighten its belt.
Jeżeli Bruksela nie potrafi zarządzać pieniędzmi, jakimi dysponuje, musi zacisnąć pasa.
If Brussels cannot manage its budget, then cuts will have to be made.
Jeśli Bruksela nie potrafi zarządzać swoim budżetem, potrzebne będą cięcia.
It has not worked, and we do not know who has paid what because the authorities do not know how to manage the system.
System ten nie działa, a my nie wiemy kto zapłacił ile, ponieważ władze nie potrafią nim zarządzać.
to manage (też: to be equal to, to be able to do)
volume_up
podołać {czas. dk}
This is a difficult challenge, and in order to manage it, burden-sharing is essential.
Jest to trudne wyzwanie i aby mu podołać, należy działać wspólnie.
But I want to be clear, I do not want to step outside the overall framework, only to achieve greater flexibility within the framework in order to manage new needs.
Ale chciałbym być dobrze zrozumiany, nie chcę wychodzić poza ogólne ramy, a jedynie osiągnąć większą elastyczność w obrębie ram, aby podołać nowym potrzebom.
volume_up
udać się {czas. zwr.}
The Commission will also manage the bilateral loans from the Member States.
Komisja będzie również zarządzać dwustronnymi pożyczkami od państw członkowskich.
Therefore, it is important that operators are able to manage their networks.
Dlatego też operatorzy muszą być w stanie zarządzać swoimi sieciami.
If Brussels cannot manage its budget, then cuts will have to be made.
Jeśli Bruksela nie potrafi zarządzać swoim budżetem, potrzebne będą cięcia.
to manage (też: to carry off, to manage (to do))
volume_up
zdołać {czas. dk}
How did that Member manage to catch your eye without being here?
Jak pan poseł zdołał się zgłosić będąc nieobecny na sali?
The European Parliament also managed to have special attention focused on the human factor.
Parlament Europejski zdołał również skupić szczególną uwagę na czynniku ludzkim.
President Clinton had managed to stop them from signing it for 10 years.
Prezydent Clinton zdołał nie dopuścić do tego przez 10 lat.

Przykłady użycia - "to manage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Jakoś nigdy nie wspominają o referendum hiszpańskim, referendum luksemburskim.
EnglishI am talking about information that all those who manage waste need to know.
Chodzi o informacje, które muszą być znane wszystkim, którzy zarządzają odpadami.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Jeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.
EnglishHowever, we cannot manage this in the short time we have until the day after tomorrow.
Nie jesteśmy jednak w stanie zrobić tego w tak krótkim czasie, jaki mamy do pojutrza.
EnglishGoogle Mail's filters allow you to manage the flow of incoming messages.
Filtry w Google Mailu umożliwiają zarządzanie przepływem przychodzących wiadomości.
Englishto hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
utrzymywaniu i zarządzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw Członkowskich,
EnglishDoes this hand over the sovereign right to manage one's own treasury?
Czy nie oznacza to przekazania suwerennego prawa do zarządzania własnym skarbem?
EnglishIt is therefore important that you commit to a lower-fat diet to manage these effects.
Dlatego tak ważne jest utrzymywanie diety o obniżonej zawartości tłuszczu.
EnglishWe did not manage to achieve this in negotiation with the Council at that time.
Wówczas nie udało nam się tego jednak osiągnąć w negocjacjach z Radą.
EnglishAnd I think that is an expansion of your moral compass when you manage to do that.
I uważam, że jest to poszerzenie własnego zakresu moralności, jeśli coś takiego się udaje.
EnglishAction also needs to be taken to protect and manage water resources.
Potrzebne są również działania na rzecz ochrony i zarządzania zasobami wodnymi.
EnglishWe really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.
Naprawdę udało nam się osiągnąć dobry wynik w bardzo krótkim czasie.
EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
Komisja i państwa członkowskie nieprawidłowo i nielegalnie zarządzają pieniędzmi podatników.
EnglishI believe that we can manage this globalisation not by force but with inspiration.
Wierzę, że możemy kształtować globalizację nie siłą, ale inspiracją.
EnglishIn the configuration view, you manage the Axis network video products in an efficient way.
Widok konfiguracji pozwala na efektywne zarządzanie sieciowymi produktami wideo Axis.
EnglishHow on earth can they manage to keep the peace with 20 000 soldiers?
W jaki sposób do licha można utrzymać pokój przy pomocy 20 tysięcy żołnierzy?
EnglishFellow Members, the European Union has been able to manage in the most difficult circumstances.
Koleżanki i koledzy! Unia Europejska radziła sobie w najtrudniejszych momentach.
EnglishYou're trying to manage these, and this grid is available here, and we want to understand it.
Starasz sobie z nimi poradzić i ta sieć jest tu dostępna, staramy się to zrozumieć.
EnglishLastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
Na koniec - musimy pilnie pomóc tym krajom w zarządzaniu tamtejszymi przepływami migracyjnymi.
EnglishThis task is difficult enough, and I hope that we will manage to do it successfully.
Jest to zadanie trudne i mam nadzieję, że uda nam się z nim uporać.