"male" po polsku


Czy chodziło Ci o Malé
EN

"male" - polskie tłumaczenie

volume_up
male {rzecz.}
volume_up
male {przym.}
PL
PL

"Male" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Male {nazwa wł.}
EN
EN
volume_up
małe {niemęskoos.}
EN
volume_up
mały {przym. m.}
volume_up
małe {przym.}
EN

EN male
volume_up
{rzeczownik}

male (też: fellow, man)
And it should be a male victim, that's the only thing.
Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.
Hypergonadism male, Cushing syndrome, hypothyroidism
Hipogonadyzm u mężczyzn, zespół Cushinga, niedoczynność gruczołu tarczowego
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
male (też: dog)
And the male ... (Laughter) We're going to see it again.
Samiec rozszczepił ubarwienie, pokazując się z łagodniejszej strony.
. ~~~ He's our alpha male; he's a kind of big guy.
To chyba Felix, nasz samiec alfa; dość spory facet.
When a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.
Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.

Przykłady użycia - "male" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt just looks like the first thing we did was work male for female and female for male.
Po prostu wydaje się, że od początku mężczyźni pracowali dla kobiet i odwrotnie.
EnglishOveractive thyroid gland has been reported, abnormal development of secondary male sexual
Zgłaszano przypadki nadczynności tarczycy, nieprawidłowy rozwój drugorzędowych cech
EnglishRare side effects: affect 1 to 10 users in 10,000  Male or female breast enlargement.
Rzadkie dział niepożdane: wystę ce u 1 do 10 na 10 000 pacjentów:  powię
EnglishMale dogs are very serious about a hierarchy, because it prevents physical fights.
Psy-samce poważnie traktują hierarchię, bo zapobiega ona walkom.
EnglishThat's pretty tough for any male, especially if you ride a bike.
To wyjątkowo ciężkie dla każdego faceta, szczególnie gdy jeździsz na rowerze.
EnglishBreeding boars (male pigs) should be revaccinated every six months.
Knury rozpłodowe (samce świń) należy szczepić ponownie co sześć miesięcy.
EnglishFacial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.
Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.
EnglishWe're kind of like buds, but I'm also a male as well and he's -- KB: He sees you as competition?
Lubimy się, ale ja też jestem samcem, a w tej części roku to go denerwuje.
Englishif you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born infants.
mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
EnglishThey get paid by pollen and nectar, to move that male sperm, the pollen, from flower to flower.
Są opłacane pyłkiem i nektarem, by przemieszczać pyłek między kwiatami.
EnglishRight now in Alabama 34 percent of the black male population has permanently lost the right to vote.
Obecnie w Alabamie 34 czarnoskórej populacji na stałe straciło prawo głosu.
EnglishAnd you can see these large, yolked-up eggs bursting through the surface of this male's testes.
Tutaj widać duże jajeczka wyrastające na powierzchni jąder tego samca.
EnglishThalidomide is present in the semen of male patients at levels similar to plasma concentrations.
Talidomid jest obecny w nasieniu pacjentów w stężeniu zbliżonym do stężenia leku w osoczu.
EnglishOther negative prognostic factors (age > 40 years, male gender, bridging fibrosis) should be taken into dic
duże miano wirusa o genotypie 1 (co określono w próbce pobranej przed leczeniem).
EnglishOf course, female dogs, bitches, on the other hand, have several bitch amendments to male hierarchical rule.
Oczywiście także suki... One wprowadziły kilka poprawek do psich praw hierarchii.
EnglishFrom the slightest detail, she knew there had been a male presence.
Na podstawie takich szczegółów, domyśliła się, że był tu facet.
EnglishI would like to express my gratitude to the feminists, both male and female, for their work in the past.
Chcę wyrazić wdzięczność feministkom i feministom za to, czego dokonali w przeszłości.
EnglishIn a carcinogenicity study, male rats developed Leydig cell tumours and hyperplasia.
W badaniu karcynogenności na samcach szczurów wystąpiły nowotwory z komórek Leydiga i przerost tych komórek.
EnglishTreatment initiati on forms for male patients should also include:
Formularze rozpoczęcia leczenia dla pacjentek nie mogących rodzić dzieci powinien o także zawierać:
EnglishBooklet for male partners of women with child-bearing potential
Broszura informacyjna dla partnera pacjentki w wieku rozrodczym