"to magnify" po polsku

EN

"to magnify" - polskie tłumaczenie

EN to magnify
volume_up
[magnified|magnified] {czasownik}

to magnify (też: to extend)

Przykłady użycia - "to magnify" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf indeed ye will magnify yourselves against me, And plead against me my reproach;
A jeźli się przeciw mnie wynosicie, a obwiniacie mię pohańbieniem mojem,
EnglishOh magnify Jehovah with me, And let us exalt his name together.
W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy pokorni rozweselą się.
EnglishIt pleased Jehovah, for his righteousness' sake, to magnify the law, and make it honorable.
Pan go sobie upodobał dla sprawiedliwości swojej; uwielbił go zakonem, i sławnym go uczynił.
EnglishI will praise the name of God with a song, And will magnify him with thanksgiving.
Jamci utrapiony, i zbolały; lecz zbawienie twoje, Boże
EnglishRemember that thou magnify his work, Whereof men have sung.
Pamiętajże, abyś wysławiał sprawę jego, której się przypatrują ludzie.
EnglishFor they heard them speak with tongues, and magnify God.
Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznemi i wielbiące Boga.
EnglishWhat is man, that thou shouldest magnify him, And that thou shouldest set thy mind upon him,
Cóż jest człowiek, że go tak wielce ważysz?
EnglishAnd Mary said, My soul doth magnify the Lord,
Tedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana;
EnglishSocial problems in their turn magnify this.
Problemy społeczne z kolei wyolbrzymiają to.
EnglishFor I said, Lest they rejoice over me: When my foot slippeth, they magnify themselves against me.
EnglishAnd I will magnify myself, and sanctify myself, and I will make myself known in the eyes of many nations; and they shall know that I am Jehovah.
I pokażę się wielmożnym, i poświęcę się, i znajomym się uczynię przed oczyma wielu narodów, i dowiedzą się, żem Ja Pan.
EnglishNeither shall he regard the gods of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god; for he shall magnify himself above all.
Ani na bogów ojców swych nie będzie dbał, ani o miłość niewiast, ani o żadnego boga dbać będzie, przeto, że się nade wszystko wyniesie.
EnglishLet them be put to shame and confounded together that rejoice at my hurt: Let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves against me.
Niechajże będą pohańbieni, i zawstydzeni wszyscy weselący się ze złego mego; niech będą obleczeni w hańbę, i w sromotę, którzy się chlubią przeciwko mnie.
EnglishBut it has a dark side -- in bioweapons, and in technology that puts us on a collision course to magnify any anger, hatred or feeling of marginalization.
Ale to ma swoje ciemne strony W broni biologicznej, w technologii, która stawia nas wpunkcje kolizyjnym aby nie poglebic złości, nienawiści czy poczuciamarginalizacji.