"Lyrica" po polsku

EN

"Lyrica" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Lyrica" w kontekście.

Przykłady użycia - "Lyrica" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe effectiveness of Lyrica was measured using a pain score questionnaire.
Skuteczność preparatu Lyrica mierzono za pomocą kwestionariusza ze skalą bólu.
EnglishDo not use LYRICA after the expiry date which is stated on the carton or bottle.
Nie stosować leku Lyrica po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub butelce.
EnglishLike all medicines, LYRICA can have side effects, although not everyone gets them.
Jak każdy lek LYRICA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
EnglishLYRICA is used to treat long lasting pain caused by damage to the nerves.
Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów.
EnglishLYRICA and certain other medicines may influence each other (interaction).
LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje).
EnglishLYRICA should not be taken during pregnancy, unless you are told otherwise by your doctor.
Lek LYRICA nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
EnglishThey recommended that Lyrica be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Lyrica do obrotu.
EnglishLYRICA 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 and 300mg hard capsules (Pregabalin)
LYRICA 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapsułki twarde (Pregabalina)
EnglishLYRICA is used to treat Generalised Anxiety Disorder (GAD).
Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang.
EnglishStopping treatment with Lyrica should also be done gradually, over at least one week.
Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia.
EnglishYou should take LYRICA in addition to your current treatment.
Lek LYRICA powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia.
EnglishLyrica is a capsule for oral administration, containing the active substance pregabalin.
Preparat Lyrica ma postać kapsułki do podawania doustnego, zawierającej substancję czynną – pregabalinę.
EnglishFor the full list of all side effects reported with Lyrica, see the Package Leaflet.
Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu Lyrica znajduje się w ulotce dla pacjenta.
EnglishLyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.
Lyrica jest wskazana w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych.
EnglishAlways take LYRICA exactly as your doctor has instructed you.
Należy zawsze przyjmować lek LYRICA zgodnie z zaleceniami lekarza.
EnglishIf you stop taking LYRICA Do not stop taking LYRICA unless your doctor tells you to.
Przerwanie stosowania leku LYRICA Leczenia lekiem LYRICA nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz.
EnglishLyrica has been studied in 21 studies, where it was compared with a placebo (a dummy treatment).
Preparat Lyrica badano w 21 badaniach, w których był on porównywany z placebo (nieaktywnym leczeniem).
EnglishWhat benefit has Lyrica shown during the studies?
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Lyrica zaobserwowano w badaniach?
EnglishIt is advised not to drink alcohol while taking LYRICA
Podczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.
EnglishTaking LYRICA with food and drink LYRICA capsules may be taken with or without food.
Stosowanie leku LYRICA z jedzeniem i piciem Kapsułki LYRICA mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Pozostałe hasła

English
  • Lyrica

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.