"lump" po polsku

EN

"lump" - polskie tłumaczenie

volume_up
lump {rzecz.}
volume_up
to lump {czas. przech.}
volume_up
to lump {czas. nieprzech.}
PL

"lec" - angielskie tłumaczenie

volume_up
lec {czas.}

EN lump
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

lump (też: chunk, clod, clomp)
But I brought along here a lump of coal -- right here, one lump of coal.
Ale przyniosłem tu dzisiaj bryłę węgla -- o tutaj, jedna bryła węgla.
lump (też: can, flask, gourd, swelling)
lump (też: bump, knob, knur, knurr)
volume_up
guz {m.}
lump (też: bulge, nodule)
lump

2. "of sth"

lump
volume_up
pecyna {f.} (czegoś)

Przykłady użycia - "lump" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd if the firstfruit is holy, so is the lump: and if the root is holy, so are the branches.
Ponieważ jeźli pierwiastki święte, tedyć i zaczynienie; a jeźli korzeń święty, tedyć i gałęzie.
EnglishKnow ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?
Azaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza?
EnglishSo this whole thing is kind of like a big lump of clay, a sculpture.
Przy użyciu tego narzędzia mogę tworzyć rzeki.
EnglishIt would be disastrous to lump the two together.
Traktowanie tych zaburzeń łącznie miałoby fatalne skutki.
Englishlow blood pressure, lump due to bad bruising;
niskie ciśnienie krwi, stwardnienie w związku z siniakiem;
English. ~~~ Lump that in there, and put that in space as well, and Mt. ~~~ Everest, and K2, and the Indian peaks.
Dołączcie do tego Mount Meeker i umieśćcie w kosmosie, do tego Mount Everest i K2 oraz Indyjskie szczyty.
EnglishShe came to see me after discovering a breast lump.
Zgłosiła się na wizytę po odkryciu guzka w piersi.
EnglishI also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.
Drażni mnie też, że Rada za każdym razem przypiera nas do muru i zawsze musimy ulegać.
English. ~~~ You can't make a needle by rubbing a lump of iron with a cloth."
Ten człowiek odparł, "Robię igły." A on na to, "To niedorzeczne, nie zrobisz igły przez pocieranie bryłki żelaza o płótno."
EnglishFinally, the increase in the lump sums to EUR 50 000 is important, because it mirrors current costs.
Na zakończenie dodam, że zwiększenie kwot ryczałtowych do 50 tysięcy euro jest istotne, ponieważ odzwierciedla bieżące koszty.
EnglishAnd what does a lump of coal have to do with the Internet?
Englishfirstly, to increase to EUR 260 per tonne the lump sum of EUR 237 per tonne which the producers will receive.
po pierwsze, zwiększenie kwoty ryczałtu, jaki otrzymają producenci, wynoszącej obecnie 237 euro za tonę do 260 euro za tonę.
EnglishPurge out the old leaven, that ye may be a new lump, even as ye are unleavened.
Wyczyścież tedy stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus.
EnglishA little leaven leaveneth the whole lump.
Trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza.
EnglishOr hath not the potter a right over the clay, from the same lump to make one part a vessel unto honor, and another unto dishonor?
Izali nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tejże gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości?
EnglishFortunately, her lump proved to be benign.
EnglishThis includes extending the use of lump sums or flat-rate payments wherever this is appropriate.
Chodzi tu między innymi o rozszerzenie zakresu stosowania, ilekroć ma to uzasadnienie, płatności ryczałtowych lub płatności według stawek zryczałtowanych.
EnglishAnd that's why I lump growing lethality of hatred and death spiral of negativity under the general rubric, reasons to be cheerful.
Oto dlaczego grupuję rosnącą śmiertelność nienawiści i śmiertelną spiralę negatywności pod ogólną kategorią: przyczyny do radości.
EnglishFirstly, we need a single set of standards for public limited companies, but we do not want to lump all companies together.
Po pierwsze, potrzebujemy jednego zbioru standardów dla spółek akcyjnych, ale nie chcemy wrzucać wszystkich przedsiębiorstw do jednego worka.
EnglishThe introduction of lump sum payments for direct costs and for indirect costs up to EUR 50 000 will simplify administrative procedures.
Wprowadzenie płatności ryczałtowych zarówno do kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich do wysokości 50 tys. euro uprości procedury administracyjne.