"lumbar" po polsku

EN

"lumbar" - polskie tłumaczenie

volume_up
lumbar {przym.}

EN lumbar
volume_up
{przymiotnik}

lumbar
volume_up
lędźwiowy {przym. m.}
Galvani showed that a frog's legs twitched when he connected the lumbar nerve to a source of electrical current.
Galvani wykazał, że skoki żaby podkurczały się gdy podłączał nerw lędźwiowy do źródła prądu elektrycznego.
Kręgosłup lędźwiowy L2 - L4 BMD
The implant is inserted subcutaneously, under the loose skin on the back between the lower neck and the lumbar area.
Implant wprowadza się podskórnie, pod skórę wiotką na grzbiecie, pomiędzy nasadą szyi a okolicą lędźwiową.

Przykłady użycia - "lumbar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInstructions for use in anterior lumbar spine fusion surgery
Instrukcja stosowania w operacjach przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
EnglishBMD – mean change relative to baseline lumbar spine at year 3
BMD – średnia zmiana wobec wartości początkowych w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku
EnglishSpecial warnings and precautions for use specific to anterior lumbar spine fusion
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania w przypadku przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
EnglishTo fuse a single level of the lumbar region of the spine, one unit of medicinal product is used on each side of the spine.
W spondylodezie lędźwiowej stosuje się po jednej jednostce produktu leczniczego po obu stronach kręgosłupa.
EnglishIncidence of clinical vertebral fracture BMD – mean change relative to baseline lumbar spine at year 3
Występowanie jawnych klinicznie złamań kręgów BMD – średnia zmiana, wobec wartości początkowych, w kręgosłupie lędźwiowym w 3. roku
EnglishThe number of pieces of InductOs required is determined by the size of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device being used.
Wymagana liczba części produktu InductOs jest ona określona rozmiarem stosowanego usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.
EnglishResults from 3 years fracture study MF 4411 (%, 95 % CI) for patients with lumbar spine BMD T-score below – 2.5 at baseline
Wyniki trzyletniego badania dotyczącego złamań MF4411 (%, 95 % CI) u chorych z początkowym wynikiem BMD w odcinku lędźwiowym (ang.
EnglishDepoCyte is administered directly into the CSF via an intraventricular reservoir or by direct injection into the lumbar sac.
DepoCyte podaje się bezpośrednio do p. m- r. poprzez zbiornik śródkomorowy lub w bezpośrednim wstrzyknięciu po nakłuciu lędźwiowym.
EnglishFollowing administration by lumbar puncture, it is recommended that the patient should be instructed to lie flat for one hour.
Po podaniu w punkcji lędźwiowej pacjent powinien być pouczony o konieczności przebywania w pozycji leżącej przez godzinę po podaniu leku.
EnglishFollowing drug administration by lumbar puncture, the patient should be instructed to lie flat for one hour.
Po podaniu w punkcji lędźwiowej pacjent powinien być poinstruowany o konieczności przebywania w pozycji leżącej przez godzinę po podaniu produktu leczniczego.
EnglishAfter 12 months, BMD had increased in the lumbar spine and total hip by 5 % and 1 %, respectively, compared with placebo.
Po 12 miesiącach leczenia odnotowano zwiększenie BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kości biodra odpowiednio o 5 % i 1 % w porównaniu z placebo.
English(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures
* wartość p < 0, 05, ** wartość p < 0, 01 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych
English(1) Excluding finger, toe and facial fractures (2) Including clinical thoracic and clinical lumbar vertebral fractures
* wartość p < 0, 001, ** wartość p < 0, 0001 (1) Z wyłączeniem złamań palców rak, nóg i złamań kości twarzy (2) W tym kliniczne złamania kręgów piersiowych i lędźwiowych
EnglishThe pivotal study with 295 patients involved un-instrumented postero-lateral lumbar spine fusion in 208 patients treated with Opgenra..
W kluczowym badaniu obejmującym 295 pacjentów stosowano nieinstrumentowaną spondylodezę tylno- boczną; u 208 uczestników badania zastosowano produkt Opgenra.
EnglishPatients had received at least six months of non-operative treatment prior to treatment with InductOs for anterior lumbar spine fusion.
Pacjenci byli leczeni zachowawczo przez przynajmniej 6 miesięcy przed leczeniem produktem InductOs w procedurze przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego.
EnglishAnd I put 100 million cells in his cisterna magna, in his lumbar cord, and filled out the IRBs and did all this work, and I never really knew.
Włożyłem 100 milionów komórek w jego cisterna magna w rdzeń kręgowy, wypełniłem wszystkie papierki oraz wykonałem tę prace, ale nigdy się nie dowiedziałem.
EnglishLower catheter tip placement, e. g. at the lumbar level, may reduce the incidence of ziconotide-related neurological adverse reactions.
Niższe umieszczenie końcówki cewnika, np. na poziomie lędźwiowym, może zmniejszyć częstość występowania niepożądanych działań neurologicznych związanych z podawaniem zykonotydu.
EnglishThe study confirmed the applicability of anterior lumbar spine fusion using InductOs via laparoscopic surgical implantation techniques.
Badanie potwierdziło możliwość wykonywania przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego z użyciem produktu InductOs, przy zastosowaniu operacyjnej, laparoskopowej techniki implantacji.
EnglishThe increase from baseline in lumbar spine and femoral neck BMD was 6.8 % and 2.2 %, respectively in patients treated with Preotact.
Wzrost gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i szyjki kości udowej wynosił odpowiednio 6, 8 % i 2, 2 % w stosunku do wartości wyjściowych u pacjentek leczonych produktem Preotact.
EnglishFor instructions of implantation of the LT-CAGE Lumbar Tapered Fusion Device, please refer to the package leaflet for the LT-CAGE device.
W celu uzyskania instrukcji dotyczących implantacji usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego, należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dołączoną do usztywniającego stożkowego koszyka lędźwiowego.