"lord" po polsku

EN

"lord" - polskie tłumaczenie

volume_up
lord {rzecz.}
PL
PL

"lord" - angielskie tłumaczenie

EN

EN lord
volume_up
{rzeczownik}

lord (też: gentleman, man, master, sir)
volume_up
pan {m.}
Thus saith the Lord Jehovah: An evil, an only evil; behold, it cometh.
Tak mówi panujący Pan: Utrapienie jedno, oto utrapienie straszne przychodzi;
for there is born to you this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord.
Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.
But if that evil servant shall say in his heart, My lord tarrieth;
A jeźliby rzekł on zły sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem;
lord
Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.
Lord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.
Lord Henry Plumb is elected new president of the Parliament
Lord Henry Plumb zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu.
One or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.
Kilku angielskich dżentelmenów - lord Byron i inni - zrobiło to i owo.

Synonimy (angielski) dla "lord":

lord

Synonimy (polski) dla "lord":

lord

Przykłady użycia - "lord" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
Englishaccording to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,
EnglishAnd now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:
A oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.
EnglishAnd Mary said, Behold, the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word.
I rzekła Maryja: Oto służebnica Pańska; niechże mi się stanie według słowa twego.
EnglishAnd when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
EnglishAnd again, Praise the Lord, all ye Gentiles; And let all the peoples praise him.
I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.
EnglishJody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...
Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...
EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
I na spoczynek wieczny składamy tych dwoje i powierzamy ich naszemu Panu.
EnglishThe Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
EnglishTo the Lord our God belong mercies and forgiveness; for we have rebelled against him;
Ale Panu, Bogu naszemu, miłosierdzie i litość; ponieważeśmy mu odporni byli,
EnglishAnd they were exceeding sorrowful, and began to say unto him every one, Is it I, Lord?
I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich: Azażem ja jest Panie?
EnglishAquila and Prisca salute you much in the Lord, with the church that is in their house.
Pozdrawiają was wielce w Panu Akwilas i Pryscylla, ze zborem, który jest w domu ich.
EnglishAnd Ziba said, I do obeisance; let me find favor in thy sight, my lord, O king.
I rzekł Syba, pokłon uczyniwszy: Niech znajdę łaskę przed oczyma twemi, królu, panie mój.
EnglishAnd it shall be, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion będzie.
Englishbut thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
Ale niech będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
EnglishReceive him therefore in the Lord with all joy; and hold such in honor:
Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszystkiem weselem; a takich w poczciwości miejcie;
EnglishGrace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
EnglishThe Lord does seem to move in mysterious way where Members are concerned!
Można powiedzieć, że niezbadane są losy sprawozdawców europarlamentarnych.
EnglishSo will the king desire thy beauty; For he is thy lord; and reverence thou him.
Słuchajże córko, a obacz, i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego, i domu ojca twojego.
EnglishAnd Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not make trial of the Lord thy God.
A odpowiadając Jezus rzekł mu: Powiedziano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.