"looting" po polsku

EN

"looting" - polskie tłumaczenie

volume_up
loot {rzecz.}
PL

EN looting
volume_up
{rzeczownik}

looting
looting
volume_up
szabrownictwo {n.} [pot.]
The upheaval and the widespread looting that followed, and now the rise in organised, large-scale crime, further aggravates the situation.
Zamęt i w jego efekcie wszechobecne szabrownictwo, a teraz wzrost zorganizowanej przestępczości na wielką skalę jeszcze bardziej pogarsza sytuację.

Synonimy (angielski) dla "looting":

looting
English
loot

Przykłady użycia - "looting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLooting and violence are still being reported.
Wciąż pojawiają się doniesienia o szabrownictwie i przemocy.
EnglishThe only discordant note I would add is this: it is not true that Europe is responsible for looting.
Do tego chciałbym dodać jedną zakłócającą harmonię nutę: nie jest prawdą, że Europa ponosi odpowiedzialność za grabież.
EnglishThe passage of the armies is accompanied by all kinds of crimes against the civilian population: rapes, looting and murder.
Przemarszom wojsk towarzyszą wszelkiego rodzaju zbrodnie na ludności cywilnej, gwałty, grabieże, zabójstwa.
EnglishIt disregards environmentalists' comments on the looting that is taking place in this region, which is vital to mankind's survival.
W tekście nie uwzględnia się doniesień ekologów o plądrowaniu regionu, który ma kluczowe znaczenie dla przetrwania rodzaju ludzkiego.
EnglishIt is a further step towards sustainable forestry in Europe, and halting the looting of forests in some Member States.
Stanowi ono kolejny krok w kierunku zrównoważonego leśnictwa w Europie i powstrzymania rabunkowego wykorzystywania lasów w niektórych państwach członkowskich.
EnglishThe raping of women and even small girls continued, as did looting and the forced conscription of civilians and children into the armed forces.
Nadal trwały gwałty na kobietach, w tym na małych dziewczynkach, grabieże oraz przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych.
EnglishNo looting, no military disappearing, no arms disappearing, no ammo disappearing, no Muqtada al-Sadr -- I'm wrecking his bones -- no insurgency.
Nie dałoby plądrowania, zniknięć w wojsku, zniknięć broni i amunicji, żadnego Muqtada al-Sadra, niech go szlag, ani walki z powstańcami.
EnglishThis programme will facilitate the understanding and study of this underwater heritage and help to prevent looting, thus enabling its proper preservation.
Program ten ułatwi zrozumienie i badanie tego podwodnego dziedzictwa i pomoże zapobiec plądrowaniu, umożliwiając jego należytą ochronę.
EnglishI mean, these kids, without control, throwing Molotov cocktails, attacking the cops and the firemen, looting everything they could in the shops.
Mam na myśli dzieci, bez żadnej kontroli, rzucające koktajle Mołotowa, atakujące policjantów i strażaków, plądrujące wszystko co się da ze sklepów.
EnglishMr President, over the last five years I have watched in horror the EU's endless scandalous institutionalised looting of taxpayers' money.
Panie przewodniczący! Przez ostatnich pięć lat z przerażeniem patrzę na skandal, jakim jest nieustanny, zinstytucjonalizowany rabunek pieniędzy podatników przez UE.
EnglishWell in Egypt, the rioters looted the headquarters of the Egyptian secret police in April 2011, and when they were looting the building they found lots of papers.
W Egipcie protestanci napadli na kwatery główne egipskiej służby tajnej. ~~~ W kwietniu 2011, kiedy plądrowali budynki znaleźli mnóstwo papierów.
EnglishIt's hard to remember, but there was actually a time in the summer of 2003, even after the U.S. invasion, where, apart from looting, civilians were relatively safe in Iraq.
Ciężko sobie przypomnieć, ale był taki czas latem 2003, po inwazji USA, kiedy poza grabieżami, cywile byli względnie bezpieczni w Iraku.
EnglishFinally, through our partnerships with developing countries, the EU must help prevent the looting of the rare earth elements belonging to those countries.
Wreszcie, wykorzystując nasze partnerstwo z krajami rozwijającymi się, UE musi pomóc przeciwdziałać rozkradaniu metali ziem rzadkich należących do tych krajów.
EnglishWe also condemn the looting perpetrated by the Russian invading forces and the accompanying mercenaries, as you very rightly said, Mr Kouchner.
Jak już to słusznie stwierdził urzędujący przewodniczący Rady, pan Kouchner, potępiamy również rabunki, jakich dopuścili się rosyjscy najeźdźcy oraz towarzyszący im najemnicy.
EnglishOne ray of hope is certainly that, more than a week ago, the Congolese presidential guard, in cooperation with the police, rounded up government soldiers engaged in looting.
Promykiem nadziei jest oczywiście to, że ponad tydzień temu kongijska gwardia prezydencka we współpracy z policją otoczyła plądrujących żołnierzy rządu.