EN to lodge
volume_up
[lodged|lodged] {czasownik}

1. ogólne

Each institution, including the European Commission, also has its own website, where complaints and petitions may be lodged.
Każda instytucja, w tym Komisja Europejska, prowadzi również własną stronę internetową, za pośrednictwem której można zgłaszać skargi i wnioski.

2. "make statement"

to lodge (też: to fold, to hand, to hand in, to knit)
If you are not satisfied with their response, you can lodge a complaint with a National Enforcement Body.
W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.
If they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
Skoro krytycy mają rację, niech złożą wniosek o wszczęcie wobec nas procedury w sprawie naruszenia zobowiązań.
złożyć zeznanie pod przysięgą
to lodge (też: to report, to tender)
The above interpretation will be considered adopted if no objections are lodged by the opening of the sitting on Thursday, 24 March 2011.
Powyższa wykładnia zostanie uznana za przyjętą, jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony do chwili otwarcia posiedzenia w czwartek, 24 marca 2011 r.
Appeals against them can be lodged with administrative courts.
Zażalenie na nie składać można w sądzie administracyjnym.
Undertakings that lodge applications in merger cases are obliged to pay a fee.
Przedsiębiorcy składający wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji są zobowiązani do uiszczenia opłaty.
Appeals against decisions of tax offices (tax authorities of first instance) can be lodged with directors of tax chambers.
Odwołania od decyzji urzędów podatkowych (organów podatkowych pierwszej instancji) składać można u dyrektora izby podatkowej.
to lodge (też: to introduce)
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
Od wyroku zaocznego można wnieść sprzeciw w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia o nim.
A defendant can lodge a statement of opposition within two weeks from the date the order of the court that issued the payment order is served.
Pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu do sądu, który wydał nakaz zapłaty.
Why does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?
Dlaczego nikt nie dostrzega, że mamy pomoc prawną, że ugrupowania pozarządowe mają dostęp, że istnieje prawo wniesienia sprzeciwu?
to lodge
The right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
I tak na przykład, prawo obywateli do wnoszenia skarg stanowi fundamentalną zasadę UE.
Citizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Obywatele wpierw wnoszą dobrze umotywowane skargi we własnym kraju.

3. "wedge"

to lodge (też: to fit, to insert, to locate, to put)

4. "with sb"

to lodge
volume_up
mieszkać [mieszkam|mieszkałbym] {czas. ndk} (u kogoś)
And his father-in-law, the damsel's father, retained him; and he abode with him three days: so they did eat and drink, and lodged there.
I przyjął go wdzięcznie świekier jego, ojciec dziewki onej, a mieszkał u niego, przez trzy dni, i jedli i pili i nocowali tam.
to lodge
volume_up
zdeponować {czas. dk} (u kogoś)
to lodge
volume_up
deponować [deponuję|deponowałbym] {czas. ndk} (u kogoś)

5. "accommodate"

to lodge (też: to overnight)
they are gone over the pass; they have taken up their lodging at Geba; Ramah trembleth; Gibeah of Saul is fled.
Przejdą bród, w Gieba jako w gospodzie nocować będą; ulęknie się Rama, Gabaa Saulowe uciecze.
Likewise at the same time said I unto the people, Let every one with his servant lodge within Jerusalem, that in the night they may be a guard to us, and may labor in the day.
Na tenże czas rzekłem do ludu: Każdy z sługą swym niech nocuje w Jeruzalemie, aby nam byli w nocy dla straży, a we dnie dla roboty.
to lodge
to lodge

6. "in sth"

to lodge
volume_up
utkwić {czas.} (w czymś)

Przykłady użycia - "lodged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly 9% of the complaints lodged with the Ombudsman concerned the European Parliament.
Tylko 9 % wniosków kierowanych do rzecznika dotyczyło Parlamentu Europejskiego.
EnglishHere you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.
EnglishThe increase in the number of complaints lodged confirms the importance of this information.
Wzrost liczby skarg zgłaszanych rzecznikowi potwierdza znaczenie tych informacji.
EnglishThe response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007.
Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r.
EnglishAnd he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.
A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii, i tam został;
English(The sojourner hath not lodged in the street; But I have opened my doors to the traveller);
Bo gość nie nocował na dworze, a drzwi moje otwierałem podróżnemu.
EnglishIf an objection is lodged, the interested parties have six months to reach agreement.
Jeżeli sprzeciw zostanie złożony, zainteresowana strona ma sześć miesięcy na osiągnięcie porozumienia.
EnglishCriticism has been levelled at the police for failing to register complaints lodged by the public.
Krytykowana jest policja za nie odnotowywanie zażaleń zgłaszanych przez opinię publiczną.
EnglishIndeed, in this report we note the increasing number of complaints lodged with the Ombudsman.
W sprawozdaniu tym zauważamy rosnącą liczbę skarg składanych na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich.
EnglishSo the merchants and sellers of all kind of wares lodged without Jerusalem once or twice.
Przetoż zostali przez noc kupcy, i sprzedawający towary rozmaite przed miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.
EnglishIn the first six months of 2007, no complaints meeting the requirements of the law were lodged.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. nie wpłynęło żadne roszczenie, które spełniłoby wymogi prawne.
EnglishAnd the man rose up to depart; but his father-in-law urged him, and he lodged there again.
A gdy wstał on mąż, chcąc przecię iść w drogę, gwałtem przymusił go świekier jego, iż się wróciwszy został tam na noc.
EnglishAnd he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishAnd every day he was teaching in the temple; and every night he went out, and lodged in the mount that is called Olivet.
I nauczał we dnie w kościele; ale w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią oliwną.
EnglishThe Rapid Border Intervention Teams are set up in response to a request lodged by one or more Member States.
Zespoły szybkiej interwencji na granicy są tworzone na wniosek jednego lub więcej państw członkowskich.
EnglishIt lodged as shards inside every aspect of the Creation.
Odłamki powbijały się w każdy aspekt Stworzenia.
EnglishSo he caused the ark of Jehovah to compass the city, going about it once: and they came into the camp, and lodged in the camp.
Tedy obeszła skrzynia Pańska miasto w około raz; i wrócili się do obozu, i zostali w obozie przez noc.
EnglishSo he called them in and lodged them.
Tedy zawoławszy ich do domu, przyjął je do gospody.
EnglishAppeals are lodged with the regional court which corresponds to the registered office or place of residence of the contracting authority.
progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
EnglishAnd they lodged round about the house of God, because the charge [thereof] was upon them; and to them pertained the opening thereof morning by morning.
A około domu Bożego nocowali, gdyż im należała straż jego; a oni go na każdy poranek otwierali.