EN to live up to
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to live up to (też: to equal, to keep up with, to rival)
volume_up
dorównać {czas. dk}
For them and for all the others, let us live up to expectations.
Dla nich i dla wszystkich innych, dorównajmy oczekiwaniom.
volume_up
sprostać {czas. dk}
(DE) Mr President, I think we all need to live up to our responsibilities.
Uważam, że wszyscy musimy sprostać swoim obowiązkom.
The President-in-Office said in the previous debate that we should live up to what we say.
Pan przewodniczący powiedział w poprzedniej debacie, że musimy sprostać naszym deklaracjom.
The EU must be better prepared to respond to new developments and to live up to international responsibilities.
UE musi być lepiej przygotowana, aby reagować na postęp i sprostać swoim międzynarodowym zobowiązaniom.

2. "sth: expectations, promises"

to live up to (też: to gratify, to keep, to observe, to perform)
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
spełnić wszystkie oczekiwania
However in itself, it is not a guarantee: political leaders will now need to make some important decisions in order to live up to it.
Sama w sobie niczego jednak nie gwarantuje: przywódcy polityczni muszą teraz podjąć ważne decyzje, by spełnić pokładane w niej nadzieje.
volume_up
spełniać {czas. ndk}
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
Jesteśmy zdecydowani spełniać oczekiwania naszych obywateli i prowadzić ich ku przyszłości, którą będzie cechował pokój i dobrobyt.
Yet it does not, in reality, live up to what it asks of itself.
W istocie nie spełnia wymagań, które sama sobie stawia.
I hope they do so in practice now and live up to the expectations of our colleagues in ACP countries.
Mam nadzieję, że teraz zrealizują to w praktyce i spełnią oczekiwania naszych partnerów z krajów AKP.

3. "sth: ideals, principles"

to live up to (też: to stick with)
volume_up
pozostać wiernym {czas.} (czemuś)
to live up to (też: to stick with)
volume_up
pozostawać wiernym {czas.} (czemuś)

4. "sth: social position"

to live up to
volume_up
żyć stosownie do {czas.} (czegoś)
to live up to

5. "sth: advertising"

to live up to
volume_up
być zgodnym z {czas.} (czymś)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to live up to"

live przymiotnik
live przysłówek
to live czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "to live up to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
I mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy wypełniać to zobowiązanie.
EnglishWe will not achieve the goals unless we live up to our many promises.
Nie osiągniemy celów, jeżeli nie zrealizujemy naszych licznych obietnic.
EnglishOf course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Mamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
EnglishWill you live up to your treaty, or is it just empty words?
Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?
EnglishAt this time in Europe, we must not fail to live up to these expectations
Jednocześnie nie możemy w Europie zawieść tych oczekiwań.
EnglishHow can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
Jak możemy zrobić właściwy użytek z tej wizji i tych zasobów?
EnglishWe must be careful, now, not to raise hopes or expectations that we just cannot live up to.
Mogę jedynie potwierdzić wszystko, co zostało powiedziane, doradzałbym jednakże jednocześnie ostrożność.
EnglishIt is always important that we live up to citizens' expectations.
Musimy zawsze pozostawać wierni oczekiwaniom obywateli.
EnglishThis is a period of many expectations and challenges and, of course, we must not fail to live up to those expectations.
To okres wielu oczekiwań i wyzwań, a my nie możemy rzecz jasna zawieść tych oczekiwań.
EnglishIt is therefore crucial that price and wage-setters fully live up to their responsibilities.
Jest zatem sprawą kluczową, by podmioty wpływające na poziom wynagrodzeń i cen postępowały bardzo odpowiedzialnie.
EnglishI know that Croatia can live up to its aspirations.
Wiem, że Chorwacja może dotrzymać kroku swoim aspiracjom.
EnglishBut I can live up to that. ~~~ I don't have a problem with that.
Ale mogę z tym żyć, nie mam z tym problemów.
EnglishOr have they got longer lives and live up there?
Czy też mają dłuższą średnią długość życia i są tam u góry?
EnglishWhat pressure will the Council bring upon Cuba to live up to its international commitments?
Jakie środki nacisku będzie stosowała Rada w stosunku do Kuby, aby wyegzekwować wypełnianie tych zobowiązań międzynarodowych?
EnglishAzerbaijan has to live up to its obligations as a member of the Council of Europe and partner of the European Union.
Azerbejdżan musi dotrzymywać swoich zobowiązań jako członek Rady Europy i partner Unii Europejskiej.
EnglishAll that is proof that multilateral institutions can live up to their mandate and can act in what we call real time.
Dowodzi to, że wielostronne instytucje potrafią sprawować swój mandat oraz działać w tzw. czasie rzeczywistym.
EnglishThe Commission calls upon Cuba to change its policy and to live up to its obligations under international law.
Komisja wzywa Kubę, aby zmieniła swoją politykę i postępowała w myśl swoich zobowiązań na mocy prawa międzynarodowego.
EnglishThey live up there, and slightly to one side.
Żyją tam, i to z tendencją do jednej półkuli.
EnglishWhat we will not tolerate are those who profess such a vision but fail to live up to it.
Nie będziemy tolerować tych, którzy deklarują przynależność do takiej wizji, jednak nie czynią żadnych starań w kierunku jej urzeczywistnienia.
EnglishIs the Council satisfied that the Chinese authorities are making sufficient efforts to live up to the principles of the Olympic Charter?
Czy Rada jest zadowolona z wysiłków władz chińskich na rzecz stosowania się do zasad karty olimpijskiej?