EN

to line [lined|lined] {czasownik}

volume_up
2. "with sth"
to line
volume_up
podkleić {czas.} (czymś)
to line (też: to back)
volume_up
podklejać {czas. ndk} (czymś)

Przykłady użycia - "to line" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.
EnglishThe EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishRegarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.
Jeżeli chodzi o energię odnawialną, w zasadzie odpowiada on tekstowi Komisji.
EnglishThere has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
Nie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
EnglishIn addition, nearly 80% of people from minority groups live below the poverty line.
Ponadto prawie 80 % osób z grup mniejszościowych żyje poniżej granicy ubóstwa.
EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artykuł ten jest zgodny z Protokołem w sprawie prawa azylu załączonym do Konstytucji.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Prawie żadnego zdania o solidarności po jedynej katastrofie jądrowej w Japonii.
EnglishSince 1 October 2008, it has been possible to register inventions on-line.
Od 1 października 2008 r. możliwe jest dokonywanie zgłoszenia wynalazku on-line.
EnglishHowever, there is also a special budget line for this strategy which is still empty.
Jednak specjalna linia budżetowa stworzona dla tej strategii wciąż jest pusta.
EnglishThat is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.
Jest to zgodne z naszą definicją stabilności cen: mniej niż 2 %, ale blisko 2 %.
EnglishOf course, they must be couched in line with European social cohesion principles.
Oczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.
EnglishIndeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
EnglishDo not infuse Replagal concomitantly in the same intravenous line with other agents.
Nie podawać preparatu Replagal z innymi lekami przez ten sam dostęp dożylny.
EnglishRegional policy is investing in all EU regions, in line with the Europe 2020 goals.
Inwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.
EnglishOver 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
Obecnie w Unii Europejskiej poniżej progu ubóstwa żyje ponad 85 tysięcy osób.
EnglishEven the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.
Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.
EnglishTherefore, as chair of the committee, I took over, in line with the Rules of Procedure.
Dlatego też jako przewodniczący komisji przejąłem je, jak przewiduje Regulamin.