EN

limited {przymiotnik}

volume_up
No dose adjustment is required when co-administered for a limited time at the doses studied.
przypadku równoczesnego podawania przez ograniczony czas i w badanych dawkach.
On the other side, the international cooperation of law enforcement authorities is limited.
Z drugiej strony, międzynarodowa współpraca organów ścigania ma ograniczony zakres.
This limited impact is not expected to be clinically significant.
Nie wydaje się, by ten ograniczony wpływ był klinicznie znaczący.

Przykłady użycia - "limited" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN United Kingdom
Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishUnigene UK Limited, 191 Sparrows Herne, Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, UK
Unigene UK Limited, 191 Sparrows Herne, Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, Wlk.
EnglishDistribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).
Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7- 11 litrów).
EnglishHowever, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
EnglishDistribution The distribution volume of fondaparinux is limited (7-11 litres).
Dystrybucja Objętość dystrybucji fondaparynuksu jest ograniczona (7 – 11 litrów).
EnglishManufacturer Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations):
Wytwórca Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations):
EnglishAstraZeneca UK Limited Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG United Kingdom
AstraZeneca UK Limited Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG Wielka Brytania
EnglishWe need savings banks and cooperatives along with public limited companies.
Potrzebujemy kas oszczędnościowych, banków spółdzielczych oraz spółek akcyjnych.
EnglishDistribution In vitro, omalizumab forms complexes of limited size with IgE.
Dystrybucja In vitro omalizumab tworzy kompleksy ograniczonych rozmiarów z IgE.
EnglishLimited data are available with regard to overdose of rosiglitazone in humans.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania rozyglitazonu u ludzi.
EnglishThese limited data are supported by the outcome of the empirical therapy study.
Te ograniczone dane zostały poparte wynikami badań dotyczących leczenia empirycznego.
EnglishThe recommendation is based on limited pharmacokinetic data (see section 5.2).
Jednak dane sugerujące zmniejszenie dawki są ograniczone (patrz punkt 5. 2).
EnglishGenzyme Limited, 12 Rookwood Way, Haverhill, Suffolk CB9 8PB, United Kingdom
Genzyme Limited, 12 Rookwood Way, Haverhill, Suffolk CB9 8PB, Zjednoczone Królestwo
EnglishPatheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ United Kingdom
Patheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ Wielka Brytania
EnglishExperience of somatropin treatment in patients above 60 years of age is limited.
Doświadczenie w leczeniu somatropiną pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest ograniczone.
EnglishEisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN United Kingdom
Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania
EnglishLimited information is available in patients with moderate hepatic impairment.
Dostępne są ograniczone informacje od pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby.
EnglishMust this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
Czy muszą temu automatycznie towarzyszyć niedobory i ograniczona produkcja żywności?
EnglishAnd there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
I oczywiście dysponujemy niewielką swobodą ruchu; nasze opcje są ograniczone.