"limitations" po polsku

EN

"limitations" - polskie tłumaczenie

volume_up
limit {rzecz.}

EN limitations
volume_up
{liczba mnoga}

limitations (też: constraints, restrictions, curbs)
volume_up
ograniczenia {niemęskoos.}
The limitations of our effectiveness are to be found in European capitals.
Ograniczenia naszej efektywności leżą w europejskich stolicach.
Limitations should only be introduced after a fair and independent process.
Ograniczenia można wprowadzać wyłącznie po sprawiedliwym i niezależnym procesie.
However, that market is now revealing its limitations, and cruelly so.
Jednakże rynek ten w okrutny sposób ujawnia teraz swoje ograniczenia.
limitations (też: defects, disadvantages, drawbacks, flaws)
volume_up
wady {niemęskoos.}
limitations (też: disability, infirmity)
Mr President, this debate once again demonstrates the limitations of urgencies, with huge numbers of representations because there has been insufficient time for proper negotiation and consultation.
Ta debata znów obnażyła niedoskonałość trybu pilnego, z dużą liczbą oświadczeń, ze względu na brak wystarczającego czasu na negocjacje i konsultacje.
limitations
volume_up
ujemne strony {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "limitations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
Większość z nich mówiła o ograniczeniach budżetu i jego struktury.
EnglishYour own experience reveals, in spite of all limitations, you are the whole.
Pomimo wszystkich ograniczeń, twoje doświadczenia wskazują na to, że jesteś pełnią, całością.
EnglishA pragmatic solution was also found to flight time limitations.
Znaleziono także pragmatyczne rozwiązanie dla ograniczeń w czasie lotu.
EnglishThis is a particular challenge in areas with significant natural limitations.
Stanowi to szczególne wyzwanie na obszarach charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi.
EnglishWas the budget then not subject to limitations and why was that so?
Czy wtedy budżet nie podlegał ograniczeniom i dlaczego tak było?
EnglishThe whole procedure demonstrates the capability but also the limitations of the European institutions.
Cała procedura jest dowodem możliwości, lecz również ograniczeń instytucji europejskich.
EnglishSecondly, the effects of these limitations of CO2 emissions can be expected only at the end of the century.
Po drugie, efektów tych ograniczeń można oczekiwać dopiero pod koniec wieku.
EnglishECB Opinion on limitations on cash payments in Spain
Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Hiszpanii
EnglishECB Opinion on limitations on cash payments in Denmark
Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w Danii
EnglishThere are no guarantees and limitations on such fascist-inclined methods, nor can there be any.
Nie ma ani być nie może gwarancji i ograniczeń dla tego rodzaju metod o faszystowskich inklinacjach.
EnglishAnd now we've created a device that has absolutely no limitations.
Stworzyliśmy urządzenie, które nie ma żadnych ograniczeń.
EnglishLet me emphasise that the existing Solidarity Fund continues to have well-known limitations.
Chciałabym podkreślić, że istniejący Fundusz Solidarności nadal jest obwarowany dobrze znanymi ograniczeniami.
EnglishSimilarly, although the right is implicitly transferable, there are various limitations in this respect.
Ponadto, chociaż prawo z założenia może ulec przeniesieniu, istnieje w tym zakresie szereg ograniczeń.
EnglishIn discussing this report, which my political group supports, we have also to remember its limitations.
Rozmawiając o tym sprawozdaniu, które moja grupa polityczna popiera, musimy pamiętać też o ograniczeniach.
EnglishOf course we are up against limitations set out in the Accession Treaties of the 10 new Member States.
Oczywiście, jesteśmy przeciwni ograniczeniom określonym w traktatach akcesyjnych 10 nowych państw członkowskich.
EnglishUnfortunately, the report has many limitations.
Niestety, w sprawozdaniu występuje szereg ograniczeń.
EnglishWe travel beyond the limitations of space as we know it, and beyond the limitations of time as we know it.
Podczas snu mamy marzenia, mamy wizje, wielu z nas podróżuje nawet poza swoje ciało i możemy dostrzec cudowne rzeczy.
EnglishLet me start with the negatives - the limitations.
Rozpocznę od aspektów negatywnych - ograniczeń.
EnglishDue to methodological limitations, a negative assay did not exclude the presence of antibodies to infliximab.
Z powodu ograniczeń metody, negatywny wynik nie wykluczał obecności przeciwciał skierowanych przeciwko infliksymabowi.
EnglishPolish law does not impose any limitations on access to public procurement by foreign entrepreneurs.
Polskie prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie dostępu do zamówień publicznych wobec przedsiębiorców zagranicznych.