"limit" po polsku

EN

"limit" - polskie tłumaczenie

volume_up
limit {rzecz.}
PL

"limit" - angielskie tłumaczenie

EN limit
volume_up
{rzeczownik}

However, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.
Dyrektywa ta narzuca jednakże limit maksymalnego możliwego czasu pracy.
I therefore think that this 48-hour limit is the preferable option.
Dlatego uważam, iż ten 48-godzinny limit jest opcją preferowaną.
This directive sets an upper limit which cannot be exceeded.
Dyrektywa ta określa limit górny, którego nie można przekroczyć.
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
Chodzi tu po prostu o to, aby krytyczny poziom grzywny był rozsądną granicą.
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Czy istnieje granica wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci lub rodziców adopcyjnych?
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
Moim zdaniem górna granica emisji nie powinna naprawdę przekraczać 80%.

Przykłady użycia - "limit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishThe limit values have been reduced several times in the past, most recently in 1995.
Wartości graniczne były zmniejszane kilka razy w przeszłości, ostatnio w 1995 roku.
EnglishAlso, reducing the speed limit will allow us to fight the greenhouse effect.
Ponadto obniżenie ograniczenia prędkości umożliwi nam walkę z efektem cieplarnianym.
EnglishThe fact is, there is a limit to the Member States' absorption capacity.
Fakty są takie, że, zdolność absorpcyjna państw członkowskich ma swoje granice.
EnglishAnd what we have to do to do that is we have to limit access to certain information.
I to co możemy zrobić, aby to osiągnąć to ograniczenie dostępu do pewnych informacji.
EnglishThe Commission proposal on the harmonisation of diesel excise has no upper limit.
Wniosek Komisji dotyczący harmonizacji akcyzy od oleju napędowego nie ma górnego limitu.
EnglishWith other reagents, the upper limit of the therapeutic aPTT window should be reduced to
Dla innych odczynników górną wartość graniczną okienka terapeutycznego APTT należy
EnglishSweden has a gambling monopoly to limit gambling, but the EU is threatening court action.
Szwecja ma monopol na ograniczenie hazardu, ale UE zagraża postępowaniem sądowym.
EnglishI support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
Popieram podniesienie limitu średnioterminowej pomocy do 25 miliardów euro.
EnglishThe upper limit of the target haemoglobin concentration should not be exceeded.
Nie należy przekraczać górnej granicy docelowego stężenia hemoglobiny.
EnglishAnother 4 % had a transient decrease below the lower limit of normal.
U innych 4 % stwierdzono przemijające zmniejszenie poniżej dolnej granicy normy.
EnglishWith the war ending, the tournaments will start up again, and sky's the limit.
Jak tylko wojna się skończy turnieje znowu ruszą pełną parą, a wtedy...
EnglishThe requirements on this should have been even stricter, as should the time limit.
Wymogi te powinny być jeszcze surowsze, jak również okres wdrażania powinien być krótszy.
Englishlimit or control production, markets, technical development, or investment;
ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji,
EnglishThe majority of samples (89 %) were below the lower limit of quantitation (0.5 ng/ ml).
Większość próbek (89 %) wykazała wynik poniżej dolnej granicy oznaczeń (0, 5 ng/ ml).
EnglishHowever, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
Jednakże taka uprzednia zgoda nie może być wykorzystana do ograniczenia wyboru pacjenta.
EnglishHowever, it would seem questionable to me to limit this measure in time.
Moje wątpliwości budzi jednak ograniczanie stosowania tego środka w czasie.
EnglishTrying to limit this vehicle is not only unjust, it will also prove ineffective.
Próby ograniczenia tego narzędzia są nie tylko bezprawne; okażą się one również nieskuteczne.
EnglishAdministration of activated charcoal may also limit absorption of the active substance.
Zastosowanie węgla aktywowanego może również zmniejszyć wchłanianie substancji czynnej.