EN lecture
volume_up
{rzeczownik}

lecture (też: discourse)
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
Mężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
I generally give a whole lecture on the impact of women on the business community.
Zwykle poświęcam cały wykład na wpływ kobiet na świat biznesu.
In 1975, Muhammad Ali gave a lecture at Harvard University.
Mohammed Ali wygłosił wykład na Uniwersytecie w Harwardzie.
lecture

Przykłady użycia - "lecture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter his lecture, a student got up and said to him, "Give us a poem."
Po wykładzie podszedł do niego student i powiedział: „Proszę powiedzieć nam wiersz.”
English. ~~~ And I started reading his books after that lecture.
Wydało mi się to bardzo ciekawe i po tym wykładzie zacząłem czytać jego książki.
EnglishWinston Churchill once defined civilization in a lecture he gave in the fateful year of 1938.
Winston Churchill zdefiniował cywilizcję w wykładzie wygłoszonym w pamiętnym 1938 r.
English(FR) Mr President, this House thinks it can lecture Russia on human rights.
(FR) Panie Przewodniczący! Ten Parlament uważa, że może pouczać Rosję w sprawie praw człowieka.
EnglishAre we entitled to lecture the Turks and tell them what they should do?
Czy powinniśmy nakazywać Turkom i żądać od nich, co mają robić?
EnglishIt cannot be a relationship where either party feels entitled to lecture or hector the other.
Nie mogą to być związki, gdzie którakolwiek ze stron próbuje prawić kazania i krytykuje drugą.
EnglishWhen we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others.
Być może będziemy mieli prawo pouczania innych, kiedy już zaprowadzimy ład w naszej Izbie.
EnglishWhat's the difference between a sermon and our modern, secular mode of delivery, the lecture?
Jaka jest różnica pomiędzy kazaniem, a obecnym świeckim wykładem?
EnglishThousands of students are demonstrating, they are taking to the streets and occupying lecture theatres.
Tysiące studentów demonstrują, wychodzą na ulice i okupują sale wykładowe.
EnglishI would also like to ask some of my fellow Members not to lecture about Europeanism.
Chciałbym również poprosić niektórych kolegów posłów i niektóre koleżanki posłanki, aby nie robili wykładów o europeizmie.
EnglishWhat about the lecture in English?
Gdy Georgia Franzius planuje rozkład zajęć, ma zwykle poważny dylemat: Czy wybrać wykłady w języku angielskim?
EnglishThe question is, of course, whether it is for the European Parliament to lecture the Member States on this.
Powstaje oczywiście pytanie, czy pouczanie w tej kwestii państw członkowskich jest rolą Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe vast majority of these women live in sub-Saharan Africa; thus the West has absolutely no reason to lecture these women.
Znaczna większość tych kobiet żyje w Afryce subsaharyjskiej; Zachód nie ma prawa pouczać tych kobiet.
EnglishAnd when they come back into the lecture room I ask them, "What do you mean with "we" and "them"?
Kiedy wracają potem do sali wykładowej pytam ich: "Kogo nazywacie "my" a kogo "oni'?" "To bardzo proste.
EnglishWe can lecture the entire world on human rights but we are incapable of enforcing them on our own territory.
Potrafimy serwować całemu światu wykłady o prawach człowieka, ale nie umiemy egzekwować ich na naszym własnym terytorium.
EnglishSome Member States were allowed to get away with more, because, after all, they were not going to let some Commission or other lecture them.
Niektórym państwom wolno było więcej, bo przecież jak będzie ich pouczała jakaś tam Komisja.
EnglishBut when I lecture to environmentally-concerned students, they tell me, "No, everybody in the world cannot have cars and washing machines."
Kiedy pokazuję to moim "ekologicznym" studentom, mówią mi, "Nie, nie każdy może mieć samochód i pralkę."
EnglishBefore that, we'll lecture him!
EnglishSo, what I'm going to try and do in my lecture is go a little bit further and see if I can violate your expectations in a pleasing way.
Podczas tej prezentacji zamierzam pójść jeden krok dalej i sprawdzić czy mogę naruszyć Wasze oczekiwania w sposób dający radość.
EnglishIt is all very well to lecture China on its failure to act over Darfur, but in this case the EU is as weak-willed as the rest.
To bardzo ładnie pouczać Chiny, że nie podejmują działań w sprawie Darfuru, ale w tym przypadku UE wykazuje się równie słabą wolą, jak cała reszta.