EN to leave out
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

volume_up
pominąć {czas. dk}
Simply leave out that dose completely and then take your next dose at the right time.
Należy pominąć dawkę i przyjąć kolejną dawkę o odpowiedniej godzinie.
If you forget to take your tablet, leave out that dose completely and take the next tablet at the usual time.
Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, powinien pominąć tę dawkę zupełnie i przyjąć następną tabletkę o zwykłej ustalonej porze.
If it is almost time for the next dose, leave out the missed dose and continue with the next dose of your regular routine.
Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, dawkę zapomnianą należy pominąć i zastosować następną zgodnie z normalnym sposobem dawkowania.
to leave out (też: to desert, to evacuate, to forsake, to leave)
to leave out (też: to abandon, to forsake, to leave, to ratchet)
volume_up
opuszczać {czas. ndk}
to leave out (też: to ignore, to omit, to overlook, to discount)
volume_up
pomijać {czas. ndk}
I must, for example, leave out the subject of funding.
Pomijam np. kwestie finansowe.
To speak about the rights of the child and to leave out the issue of their right to be brought up in natural families, where there is a father and a mother, is a violation of their rights.
Mówienie o prawach dzieci i pomijanie kwestii ich prawa do wychowywania się w naturalnych rodzinach, gdzie jest ojciec i matka, jest łamaniem ich praw.
to leave out (też: to miss)
volume_up
przeoczyć {czas. dk}

2. "contact lenses"

to leave out
to leave out

3. "plug"

to leave out
to leave out

4. "let remain outdoors"

to leave out
to leave out
to leave out
to leave out

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to leave out"

leave rzeczownik
to leave czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish

Przykłady użycia - "to leave out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd we can actually leave it out where it's not needed at all and where we can preserve darkness.
Dzięki małym rozmiarom pozwala nam umieścić światło gdziekolwiek go potrzebujemy.
EnglishAs soon as I can't find anybody else to air out, I leave the scene immediately.
Kiedy nie ma już z kim grać, trzeba natychmiast zejść ze sceny.
EnglishIn certain countries, maternity leave is paid out of tax revenue.
W niektórych krajach urlop macierzyński jest opłacany z wpływów podatkowych.
EnglishAB: Did you leave out the number 7? And let's give all four of these people a nice round of applause.
AB: Czy pominął Pan cyfrę 7? ~~~ Proszę nagrodzić całą czwórkę gorącymi brawami.
EnglishWe cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.
Nie możemy pozostawić nikogo na zewnątrz, czy to młodego czy starego, czarnego czy białego, bogatego czy biednego.
EnglishIt is now clear what a huge mistake it was to leave health services out of the Services Directive.
Teraz wyraźnie widać, jak ogromnym błędem było wyłączenie usług zdrowotnych z dyrektywy usługowej.
EnglishIn this area it is important not to leave out the most isolated and outermost regions.
W tym zakresie ważne jest niepozostawianie najbardziej izolowanych i najbardziej oddalonych regionów samym sobie.
EnglishOnly six of them agreed to leave - six out of 3 400 people!
Tylko sześć osób zdecydowało się wyjechać - sześć z 3 400!
EnglishThe only safe thing to do is to leave the softening agents out of our children's toys completely.
Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest całkowite wyeliminowanie środków zmiękczających z zabawek naszych dzieci.
EnglishThis is why I voted in favour of the amendments that leave out the controversial paragraphs 36 to 41 of the report.
Z tego też powodu głosowałam za przyjęciem poprawek, które pomijają kontrowersyjne zapisy od 36 do 41.
EnglishI -- wait -- 44875 -- did you leave out the number 6?
Chwileczkę -- 44875 -- Czy opuściła Pani cyfrę 6?
EnglishHowever, we must not leave Croatia out on its own.
Nie możemy jednak pozostawić Chorwacji samej sobie.
EnglishAnd when we change our behavior in our daily lives, we sometimes leave out the citizenship part and the democracy part.
Gdy zmieniamy nasze zachowanie w życiu codziennym, czasami pomijamy część obywatelską i demokratyczną.
EnglishWe better get out and leave you alone for a while
Wyjdziemy i zostawimy was na chwilę samych.
EnglishI must, for example, leave out the subject of funding.
EnglishIn this context, I must contradict the Members who have said that we should leave out country-of-origin marking.
W tym kontekście muszę sprzeciwić się tym posłom, którzy stwierdzili, że powinniśmy zrezygnować z oznaczenia kraju pochodzenia.
EnglishWe favour liberalisation, but if Spain and Portugal have special interests, they should leave the European Union out of it.
Popieramy liberalizację, ale jeśli Hiszpania i Portugalia mają szczególne interesy, to nie powinny mieszać w to Unii Europejskiej.
EnglishAB: Did you leave out the number 6?
EnglishIt was not acceptable that the European Union's strategic partnerships with the BRIC countries should leave out the 'B' for Brazil.
Nie można było zaakceptować tego, że strategiczne partnerstwo Unii Europejskiej z krajami BRIC powinno zostawić "B” dla Brazylii.
EnglishOur aim must not be to leave business jets out of the emissions trading scheme while fully including aircraft carrying holidaymakers.
Naszym celem nie może być wyłączenie z systemu handlu uprawnieniami do emisji odrzutowców biznesowych i pełne włączenie samolotów przewożących wczasowiczów.