EN leading
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

leading

Przykłady użycia - "leading" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.
Branża telekomunikacyjna jest jedną z wiodących, dynamicznych branż w Europie.
EnglishThe first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Po pierwsze, musimy odzyskać pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu na świecie.
EnglishThe process leading up to Kosovo's independence was not instigated by the EU.
Proces prowadzący do niepodległości Kosowa nie został zainspirowany przez UE.
Englishto a failure of the circulatory system (shock) leading to medical emergency
niewydolności układu krążenia (wstrząs) wymagającej pilnej interwencji medycznej,
EnglishWe are talking about events in Germany, a leading country in the European Union.
Mamy z tym do czynienia dzisiaj w państwie wiodącym Unii Europejskiej, jakim są Niemcy.
EnglishAnd I hope that this year we shall choose the road leading to transformation.
I mam nadzieję, że w tym roku wybierzemy drogę prowadzącą do transformacji.
EnglishThank you for your support during all these months leading up to this report.
Dziękuję za wasze wsparcie przez wszystkie te miesiące przed powstaniem sprawozdania.
EnglishAddition of a more detailed description of the first signs of skin reactions leading to
dołączenie bardziej szczegółowego opisu pierwszych objawów reakcji skórnych, po
EnglishAnd they learn it about as well as the leading language learning software.
Uczą się równie dobrze, jak przy użyciu wiodących programów do nauki języków.
EnglishThese trawling companies are from leading EU countries: France, Spain, and Italy.
Te przedsiębiorstwa funkcjonują w wiodących państwach UE: Francji, Hiszpanii i Włoszech.
EnglishAddition of a more detailed description of the first signs of skin reactions leading to
dołączenie szczegółowego opisu pierwszych objawów reakcji skórnych, po wystąpieniu
EnglishThe severity can increase, leading to confusion and loss of consciousness.
Objawy mogą się nasilać, prowadząc do stanu splątania i utraty przytomności.
EnglishEurope certainly is the world's largest goods exporter and its leading service provider.
Europa jest z pewnością największym eksporterem towarów i wiodącym dostawcą usług.
EnglishAllergic reactions, in rare cases leading to shock, have been reported.
Obserwowano reakcje uczuleniowe, w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu.
EnglishBut yet, it's the fifth leading cause of cancer deaths among women in the United States.
Jest jednak piątym typem raka, pod względem liczby zgonów wśród kobiet w USA.
EnglishDan Barber and Alice Waters are leading passionately the green food Delicious Revolution.
Dan Barber i Alice Waters przewodzą z pasją zieloną Pyszną Rewolucję jedzenia.
EnglishIf the past is dead, then there is no sense in leading a life guided by norms and values.
Jeśli przeszłość umarła, to nie ma sensu żyć zgodnie z normami i wartościami.
EnglishAllergic reactions, in rare cases leading to shock, have been reported.
Zgłaszano reakcje uczuleniowe, w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu.
EnglishEurope is being called upon to play a leading role in the Mediterranean.
Apeluje się do Europy o podjęcie wiodącej roli w regionie śródziemnomorskim.
EnglishRemember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.
Kiedyś to niebieskie pudełko było całkiem samotne, przewodziło światu, żyło własnym życiem.