"layout" po polsku

EN

"layout" - polskie tłumaczenie

volume_up
layout {rzecz.}
volume_up
layout {przym.}

EN layout
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

layout (też: benchmark, model, paradigm, pattern)
layout (też: mold, template, cliche, mould)

2. IT

layout
Throughout Google Mail, you’ll notice some changes in layout and color.
W całym Google Mailu dostrzeżesz pewne zmiany układu i kolorów.
Network video helps to improve staff planning, store layout and in-store advertising.
Sieciowe systemy wideo usprawniają pracy personelu, układu sklepu i rozmieszczania reklam sklepowych.
Toolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Układy niestandardowe paska narzędzi Toolbar umożliwiają konfigurowanie położenia i wyglądu paska narzędzi Toolbar w przeglądarce Firefox.
layout

3. Drukarstwo

layout (też: copy-editing, editing)

Przykłady użycia - "layout" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe page will automatically switch to a print-friendly layout.
Po wybraniu tej opcji strona automatycznie włączy się w wersji gotowej do wydruku.
EnglishNetwork video helps to improve staff planning, store layout and in-store advertising.
Sieciowe systemy wideo usprawniają pracy personelu, układu sklepu i rozmieszczania reklam sklepowych.
EnglishThroughout Google Mail, you’ll notice some changes in layout and color.
W całym Google Mailu dostrzeżesz pewne zmiany układu i kolorów.
EnglishThat is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Dlatego ze zdumieniem przyjmuję propozycję Komisji Europejskiej i Rady zmieniającą kształt korytarza środkowoeuropejskiego.
Englishpage layout program
EnglishI have left until last the question of the layout of the energy label, which proved to be the most burning issue in this directive.
Na koniec pozostawiłam kwestię układu graficznego etykiety efektywności energetycznej, która okazała się najbardziej palącą kwestią w związku z tą dyrektywą.
EnglishAnd he tried to persuade me to write the browser for it, because his system didn't have any graphics or fonts or layout or anything; it was just plain text.
Próbował mnie przekonać, żebym napisał pod to przeglądarkę, ponieważ jego system nie miał grafiki, fontów, layoutów, niczego; zwykły tekst.
EnglishThe noble ends of animal protection cannot be achieved without financial layout and without creating material incentives to introduce increased standards.
Szczytnych idei ochrony zwierząt nie da się osiągnąć bez nakładów finansowych, bez stworzenia materialnych zachęt do wprowadzania podwyższonych standardów.
EnglishJust click the File > Print menu item to access the print functionality, then click the checkbox to 'Include Speaker Notes' in your preferred layout.
Po prostu kliknij Plik > Drukuj w celu uzyskania dostępu do funkcji drukowania, a następnie zaznacz pole wyboru „Uwzględnij notatki dla prelegenta” w preferowanym układzie.