EN lapse
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

lapse (też: slip)
lapse (też: aberration, error, mistake, trip)
Similar lapses today could lead to the banning of political parties and trade unions, which will be a real blow to democracy, the rule of law and civil liberties.
Podobne pomyłki dzisiaj mogą doprowadzić do zakazu partii politycznych i związków zawodowych, co rzeczywiście uderzyłoby w demokrację, zasadę państwa prawa i swobody obywatelskie.
lapse (też: aberration, error, gaffe, mistake)
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Nie wiem, czy był to błąd w tłumaczeniu, czy też przejęzyczenie pana komisarza.
There may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Zawsze możemy mieć do czynienia z chwilowym brakiem koncentracji czy ludzkim błędem.
lapse (też: setback, slip, stumble, trip)
There was one lapse: Mr Catania accused us all of being responsible for the mass graves in the Mediterranean.
Doszło do jednego potknięcia: pan poseł Catania oskarżył nas wszystkich, że byliśmy odpowiedzialni za masowe groby w rejonie Morza Śródziemnego.
lapse (też: timescale, time-scale)
volume_up
okres {m.} (czasu)
Where the transposition period has lapsed, we have also been vigorous in enforcing transposition.
Jeżeli okres transpozycji upłynął, to energicznie tę transpozycję egzekwowaliśmy.
Since extended periods of time can lapse between offences being repeated, information on tendencies to commit such crimes should be kept on record over the long term.
Ponieważ między kolejnymi czynami może upłynąć dłuższy czas, informacje o skłonnościach do popełniania takich przestępstw powinny być przechowywane przez długi okres.
lapse
volume_up
przeciąg {m.} (czasu)
lapse
volume_up
upływ {m.} (czasu)
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
Wniosku o rewizję nie można wnieść po upływie dziesięciu lat od wydania wyroku.
Staged staff selection, violation of the rights of the defence, concealment of evidence and submission of criminal dossiers with lapsed prosecution deadlines.
Inscenizowany proces doboru kadr, naruszanie praw do obrony, ukrywanie dowodów i przedstawianie dokumentacji dotyczącej przestępstw po upływie terminów na wniesienie oskarżenia.

2. "of inactivity"

It was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.
Niemniej zwrócono mi dzisiaj uwagę, że zaistniała jednak przerwa w tej komunikacji.

3. "moral error"

Przykłady użycia - "lapse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI've been filming time-lapse flowers 24 hours a day, seven days a week, for over 35 years.
Filmy poklatkowe o kwiatach tworzyłem 24 godziny na dobę, przez ostatnie 35 lat.
EnglishIf that request is approved by a majority, the other two will lapse.
Jeżeli wniosek ten zostanie zaakceptowany przez większość, dwa pozostałe upadną.
EnglishNo application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
Wniosku o rewizję nie można wnieść po upływie dziesięciu lat od wydania wyroku.
EnglishThere may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Zawsze możemy mieć do czynienia z chwilowym brakiem koncentracji czy ludzkim błędem.
EnglishAnd it's been filmed under time-lapse, which is why you can see it moving.
Sfilmowano ją dzięki technice poklatkowej, dlatego widzimy ruch.
EnglishThis is January, in time lapse, of people editing ... that's the earthquake.
To jest styczeń: ludzie edytują, mamy trzęsienie ziemi.
EnglishOn that schematic picture, a sort of time-lapse picture, we're halfway.
Na tym ponadczasowym schemacie, jesteśmy w połowie drogi.
EnglishIt's just a question to use some techniques like the time lapse.
Wystarczy użyć odpowiednich technik jak ekspozycja poklatkowa.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 19 and 20 lapse.
Z powodu nieobecności autorów rezygnujemy z pytań nr 19 i 20.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 16 and 17 lapse.
Z powodu nieobecności autorów rezygnujemy z pytań nr 16 i 17.
EnglishWhat is the reason for this two-year time lapse Commissioner?
Skąd bierze się ta dwuletnia różnica, panie komisarzu?
EnglishSo, here's another time-lapse shot of Columbia.
Spójrzmy na kolejny film poklatkowy z Columbii.
EnglishWe should not now lapse once again into a debate on this very serious topic, a debate that divides us more than it unites us.
Nie powinniśmy wdawać się w kolejną debatę na ten tak ważny temat, który bardziej nas dzieli niż łączy.
EnglishWell, within about three weeks, I incautiously turned that idea of a couple of time-lapse cameras into 25 time-lapse cameras.
W ciągu około trzech tygodni nieopatrznie rozszerzyłem swój pomysł z kilku na 25 aparatów poklatkowych.
EnglishThese will lapse when the EU-Canada Civil Aviation Safety Agreement ("the Agreement”) enters into force.
Umowy te wygasną, gdy w życie wejdzie umowa dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między UE a Kanadą (zwana dalej "umową”).
EnglishSo my team has taken five days-worth of growth, a typical growth cycle for us, and condensed it into a 15-second time lapse.
Trudno to sobie wyobrazić, więc zespół wybrał typowy, pięciodniowy cykl wzrostu i skondensował w 15-sekundowy filmik.
EnglishLet us not lapse into an emotional debate!
EnglishThere was one lapse: Mr Catania accused us all of being responsible for the mass graves in the Mediterranean.
Doszło do jednego potknięcia: pan poseł Catania oskarżył nas wszystkich, że byliśmy odpowiedzialni za masowe groby w rejonie Morza Śródziemnego.
EnglishWhy such an incredible time lapse?
EnglishThe current regulation needs to be updated as it is due to lapse and as it is not covered in the Treaty of Lisbon.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie musi zostać uaktualnione, ponieważ termin jego obowiązywania dobiega końca i nie jest objęte Traktatem z Lizbony.