"keyboard" po polsku

EN

"keyboard" - polskie tłumaczenie

PL

"keyboard" - angielskie tłumaczenie

EN

keyboard {rzeczownik}

volume_up
1. IT
Use the keyboard to navigate and change the settings.
Do zmiany ustawień i nawigowania służy klawiatura.
udoskonalona klawiatura 101-klawiszowa
And this will become the standard Ethiopian keyboard.
I ona stanie się standardem klawiatury w Etiopii.
2. Muzyka
keyboard (też: keyboards)
You can't just sort of -- "It's great we've got this keyboard."
To nie może być coś pokroju - "Wspaniale, że mamy taki keyboard."
(Video) Charles Limb: This is a plastic MIDI piano keyboard that we use for the jazz experiments.
(Film) Charles Limb: To jest plastikowy keyboard MIDI który używamy podczas jazzowego eksperymentu.
keyboard
volume_up
manuał {m.} (u organów)
keyboard
volume_up
klawisze {niemęskoos.}
Move the timeline using the mouse scroll-wheel, the keyboard's arrow buttons or by dragging it horizontally with your mouse.
Do przemieszczania się po osi czasu służy kółko myszki lub klawisze ze strzałkami; można ją też przeciągać myszką.
3. Drukarstwo
keyboard
PL

keyboard {męski}

volume_up
1. Muzyka
To nie może być coś pokroju - "Wspaniale, że mamy taki keyboard."
You can't just sort of -- "It's great we've got this keyboard."
(Film) Charles Limb: To jest plastikowy keyboard MIDI który używamy podczas jazzowego eksperymentu.
(Video) Charles Limb: This is a plastic MIDI piano keyboard that we use for the jazz experiments.

Przykłady użycia - "keyboard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can also use the keyboard shortcuts Ctrl+T and (Mac: ⌘-T) to open the page.
Do otwarcia tej strony możesz również użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+T (Mac OS X: ⌘-T).
EnglishThere are a couple of exceptions when keyboard shortcuts don't work as well.
Istnieje kilka wyjątków, w których skróty klawiaturowe nie sprawdzają się zbyt dobrze.
EnglishAlternatively, you can use the keyboard shortcut Ctrl + Alt + H (Cmd + Option + H on a Mac).
Ewentualnie możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+H (Cmd+Option+H na Macu).
EnglishAnd so through this piano keyboard, we now have the means to take a musical process and study it.
I dzięki temu keyboardowi mamy sposób by zacząć proces muzyczny i przebadać go.
EnglishBelow, you'll find a list of keyboard shortcuts for Google documents.
Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla Dokumentów Google.
EnglishKeyboard accelerators let you open menus using special keyboard shortcuts.
Akceleratory klawiaturowe pozwalają na otwieranie menu za pomocą specjalnych skrótów klawiaturowych.
EnglishYou can also use the paint format tool with keyboard shortcuts.
Narzędzia Maluj formatowanie można również używać, korzystając ze skrótów klawiaturowych.
EnglishNow you can move from one result to the next with just your keyboard!
Teraz możesz przechodzić między wynikami za pomocą klawiatury!
EnglishYou can also use the keyboard shortcut Shift+Esc (Windows and Linux) to open the Task Manager.
Możesz także użyć skrótu klawiaturowegoShift+Esc (Windows i Linux), aby otworzyć Menedżer zadań.
EnglishSo we went to Ethiopia, and we helped them make a keyboard.
Dlatego udaliśmy się do Etiopii i pomogliśmy im stworzyć klawiaturę.
English* When an object in your drawing is selected, these keyboard shortcuts have different functions:
* Gdy obiekt na rysunku zostanie zaznaczony, następujące skróty klawiaturowe uzyskają inne funkcje:.
EnglishTo navigate and choose a menu item using the keyboard:
Aby nawigować i wybrać pozycję menu przy użyciu klawiatury:.
EnglishThere is no keyboard standard because there's no market.
Nie było standardu etiopskiego, bo nie było zbytu.
EnglishThen, touch the part of the document you want to change, and the mobile device’s keyboard appears.
Potem kliknij część dokumentu, którą chcesz zmienić. ~~~ Spowoduje to wyświetlenie klawiatury urządzenia przenośnego.
EnglishHow many of you have ever spilled coffee on a keyboard?
Ilu z was wylało kiedykolwiek kawę na klawiaturę?
EnglishCompare the chalk writing with the lexigram on the keyboard.
Porównajmy rysunek z leksygramem na planszy.
EnglishSee more details about keyboard modifiers. ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
Możesz także przeciągnąć kursor myszy przez tło rysunku, aby zaznaczyć wiele kształtów.
EnglishAnd this will become the standard Ethiopian keyboard.
I ona stanie się standardem klawiatury w Etiopii.
English(Applause) Now, of course, I can bring up a keyboard.
(Brawa) Oczywiście mogę wyświetlić klawiaturę.
EnglishRather than using a keyboard and mouse, why can I not use my computer in the same way that I interact in the physical world?
Zamiast używać klawiatury i myszki, chciałem obsługiwać komputer podobnie jak przedmioty materialne.