"July" po polsku

EN

"July" - polskie tłumaczenie

volume_up
July {rzecz.}
PL
volume_up
July {przym.}
PL

EN July
volume_up
{rzeczownik}

July (też: Jul)
It expects to inform Ireland of its results in July of this year.
Oczekiwany termin zawiadomienia Irlandii o wynikach to lipiec tego roku.
July 2007 Renewal of the authorisation:
lipiec 2007 Data ostatnio wydanego przedłużenia pozwolenia:
We're planning another one in July in the north of the country.
Kolejną planujemy na lipiec w północnej części kraju.

Przykłady użycia - "July" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSouthern Sudan is set to become the fifty-fourth state in Africa on 9 July.
W dniu 9 lipca Południowy Sudan ma się stać pięćdziesiątym czwartym krajem Afryki.
EnglishThe latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency.
Wniosek ten ma zostać wdrożony dnia 13 lipca w Paryżu podczas francuskiej prezydencji.
EnglishIt would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
Najrozsądniej byłoby odłożyć sprawozdania nielegislacyjne na lipcową sesję miesięczną.
EnglishWe actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.
Tak naprawdę bardzo nawoływaliśmy do tego spotkania, które odbyło się w lipcu w Genewie.
EnglishMy friends, I hope that there will be many more of us souverainistes here in July.
Przyjaciele, mam nadzieję, że w lipcu będzie tu nas souverainistes więcej.
EnglishIn July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.
W lipcu tego samego roku państwa członkowskie poparły przedłużenie mandatu ENISA.
EnglishThe CVMP started the referral procedure during its meeting of 10-12 July 2007.
CVMP rozpoczął procedurę arbitrażową podczas posiedzenia w dniach 10- 12 lipca 2007 r.
EnglishIn this context, a public consultation was launched at the end of July 2008.
W tym kontekście pod koniec lipca 2008 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.
EnglishThat is why I invite you to attend the event for young people on 10 July.
Dlatego zapraszam wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu z młodymi ludźmi 10 lipca.
EnglishThe EU sanctions of 26 July 2010, in line with those of the UN, were proper and necessary.
Sankcje UE z 26 lipca 2010 r., zgodne z sankcjami ONZ, były słuszne i konieczne.
EnglishOn 1 July 1990 Stage One of Economic and Monetary Union (EMU) started.
Pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczął się 1 lipca 1990 r.
EnglishThe study protocol will be finalised and submitted to the EMEA by July 2008.
Protokół badania należy przygotować i przedłożyć do EMEA do lipca 2008 r.
EnglishI would remind you that the interim agreement came into force on 1 July.
Pragnę państwu przypomnieć, że umowa tymczasowa weszła w życie dnia 1 lipca.
EnglishIn July this year, I asked the Council about the status of this procedure.
W lipcu tego roku zwróciłem się do Rady z pytaniem o status tej procedury.
EnglishWe have had amongst the wettest months of June and July on record, in my country.
W moim kraju w czerwcu i w lipcu odnotowaliśmy niemalże największe w historii opady deszczu.
EnglishThe marketing authorisation was renewed on 29 July 2003 and on 29 July 2008.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 29 lipca 2003 r. i 29 lipca 2008 r.
EnglishIn July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
W lipcu 2008 r. wyrazili oni chęć przeprowadzenia rozmów na temat urlopu rodzicielskiego.
EnglishThe relevant TFTP agreement was approved by Parliament in July 2010.
Odpowiednie porozumienie TFTP zostało przyjęte przez Parlament w lipcu 2010 roku.
EnglishDetails of refinancing operations from 11 July 2012 to 15 January 2013
Szczegóły operacji refinansujących od 11 lipca 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.
EnglishRefinancing operations of the Eurosystem with settlement up to July 2011
Operacje refinansujące Eurosystemu z terminem rozliczenia do lipca 2011 r.