"judge" po polsku

EN

"judge" - polskie tłumaczenie

volume_up
judge {rzecz.}

EN judge
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

judge (też: connoisseur)

2. Prawo

judge (też: adjudicator, beak)
The judge on the case, Judge Lois Forer thought that this made no sense.
Sędzia Lois Forer, która sądziła tą sprawę, uznała że to bez sensu.
(ES) President Chávez, Judge Afiuni must be freed immediately.
Sędzia Afiuni musi zostać natychmiast uwolniona.
The Judge concerned shall not take part in any such deliberations.
Sędzia, o którego chodzi, nie bierze udziału w tych obradach.

3. Sport

Przykłady użycia - "judge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishand if the world is judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters?
A jeźli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali?
EnglishWe are very quick to judge small countries that commit transgressions.
Jesteśmy bardzo szybcy w osądzaniu małych krajów dopuszczających się naruszeń.
EnglishWe should not, I think, judge the way the Council takes a decision.
Nie powinniśmy, jak mniemam, przesądzać sposobu podejmowania decyzji przez Radę.
EnglishPreferential treatment for certain complainants is not fitting conduct for a neutral judge.
Preferencyjne traktowanie niektórych skarżących nie przystoi neutralnemu sędziemu.
EnglishIt is difficult to judge who is right and we will not know the truth until the end of 2009.
Trudno rozsądzić kto ma rację i do zakończenia 2009 r. nie będzie to wiadome.
EnglishThere the upright might reason with him; So should I be delivered for ever from my judge.
Tamby się człowiek szczery rozprawił z nim, i byłbym wolnym wiecznie od sędziego mego.
EnglishDuring my many years of working as a judge, I have always seen to order in the court.
Podczas mojej wieloletniej kariery sędziego zawsze przykładałam wagę do porządku w sądzie.
EnglishMr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
Panie pośle Allister! Wydawanie osądów co do uprzejmości nie jest rolą przewodniczących.
EnglishAnd maybe this is just a San Francisco thing -- I don't know, I don't want to judge.
Może to możliwe tylko w San Francisco, nie wiem, nie chcę oceniać!
EnglishDoth our law judge a man, except it first hear from himself and know what he doeth?
Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie słyszał od niego i nie poznałby, co czyni?
EnglishWe shall judge you by your deeds and not by the comments by your President in the Czech Republic.
Będziemy was oceniali po czynach, a nie uwagach prezydenta Republiki Czeskiej.
EnglishWhat role will Parliament play in appointing the EU judge to the ECHR?
Jaką rolę będzie odgrywać Parlament jeśli chodzi o mianowanie sędziego ETPC z ramienia UE?
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Na koniec chcę się podpisać pod wezwaniem do uwolnienia sędzi.
EnglishWhom, though I were righteous, yet would I not answer; I would make supplication to my judge.
Któremu, chociażbym był sprawiedliwym, nie odpowiem; owszem się sędziemu memu upokorzę.
EnglishJudge the poor and fatherless: Do justice to the afflicted and destitute.
Czyńcie sprawiedliwość ubogiemu i sierotce;utrapionego i niedostatecznego usprawiedliwiajcie.
EnglishIt is then up to the Member States to judge whether their charges are competitive or not.
A zatem do państw członkowskich należy ocena, czy ich opłaty są konkurencyjne, czy też nie.
EnglishThese measures can change a few things for the better, which is why I judge them very favourably.
Środki te mogą zmienić coś na lepsze i dlatego oceniam je bardzo przychylnie.
EnglishThese are just some of the examples Judge Bruguière cites in his report.
To tylko niektóre spośród przykładów przytoczonych przez sędziego Bruguière'a w sprawozdaniu.
EnglishBut God is the judge: He putteth down one, and lifteth up another.
Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy przychodzi wywyższenie.
EnglishPilate therefore said unto them, Take him yourselves, and judge him according to your law.
I rzekł Piłat: Weźmijcież go wy, a według zakonu waszego osądźcie go.