"journalistic" po polsku

EN

"journalistic" - polskie tłumaczenie

EN journalistic
volume_up
{przymiotnik}

journalistic (też: reporter's)
volume_up
reporterski {przym. m.}
journalistic (też: journalist)
volume_up
dziennikarski {przym. m.}
This is precisely why clear laws are required, which will set the boundaries within which any journalistic activity needs to operate.
Dlatego właśnie potrzebne są jednoznaczne przepisy prawne ustalające ramy, w których musi mieścić się każda działalność dziennikarska.

Synonimy (angielski) dla "journalist":

journalist

Przykłady użycia - "journalistic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCA: So that's the key bottleneck, basically journalistic volunteers and/or the funding of journalistic salaries?
CA: To jest główne utrudnienie, dla dziennikarzy-wolonariuszy i/lub finansowania pensji dziennikarskich?
EnglishThe press in the EU is to a large extent manipulated and directed by non-journalistic economic and political interests.
W Unii Europejskiej prasa jest w dużym stopniu zmanipulowana i kieruje się pozaprasowymi interesami związanymi z polityką i gospodarką.
EnglishThis is precisely why clear laws are required, which will set the boundaries within which any journalistic activity needs to operate.
Dlatego właśnie potrzebne są jednoznaczne przepisy prawne ustalające ramy, w których musi mieścić się każda działalność dziennikarska.
EnglishThe watchdog established under this Hungarian law has been given the job of ensuring that journalistic reporting is 'balanced'.
Organowi nadzorczemu ustanowionemu na mocy tej węgierskiej ustawy powierzono zadanie zapewnienia, aby doniesienia dziennikarzy były "wyważone”.
EnglishI also agree on the need to create supervisory systems to guarantee editorial and journalistic freedom in all Member States.
Zgadzam się również co do konieczności stworzenia systemów nadzoru w celu zagwarantowania wolności redakcjom i dziennikarzom we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishI could mention the protection of journalistic sources, which still remains unregulated, or the composition and powers of the media authority.
Mógłbym wspomnieć o ochronie źródeł dziennikarskich, która to kwestia wciąż nie została uregulowana, albo o składzie i kompetencjach urzędu ds. mediów.
EnglishThat was drawn up in order to help mainly the journalists in the new Member States and they had asked for this help from the journalistic community.
Karta owa została opracowana jako pomoc dla dziennikarzy, przede wszystkim z nowych państw członkowskich, którzy zwrócili się o udzielenie takiej pomocy do środowiska dziennikarskiego.
EnglishThe report advocates the adoption by the multinational enterprises of the best practice for editorial and journalistic freedom in each country where they operate.
W sprawozdaniu poparto przyjęcie przez wielonarodowe przedsiębiorstwa w każdym kraju, w którym działają, najlepszej praktyki w zakresie wolności dziennikarzy i redaktorów.
EnglishThe truth is that when the principal media outlets are owned by economic and financial groups, freedom of expression and journalistic independence are not guaranteed.
Prawda jest taka, że nie można zagwarantować wolności wyrażania opinii i niezależności dziennikarzy, gdy podstawowe rynki zbytu mediów należą do grup gospodarczych i finansowych.