EN

to job [jobbed|jobbed] {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to job" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPetre from Romania accepts a job offer in Vienna and immediately moves to Austria.
Petre z Rumunii przyjął ofertę pracy w Wiedniu i natychmiast wyjechał do Austrii.
English. ~~~ Medicine is doing a better job of keeping us alive.
Starzejemy się, a medycyna staje się coraz lepsza w podtrzymywanie nas przy życiu.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishThey are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishAs he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
I mówi, cytuję: "zadaniem grupy jest zdefiniowanie nowego europejskiego snu.”
EnglishI would like to thank the rapporteur, who has done a good job, and my fellow Members.
Chcę podziękować sprawozdawcy, który wykonał dobrą robotę, oraz szanownym posłom.
EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
Jest rok 1990, szczyt popularności cracku. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
EnglishEuropol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
Europol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.
EnglishThe social economy ensures job stability as it is not subject to delocalisation.
Gospodarka społeczna daje stabilność zatrudnienia i opiera się relokacji.
EnglishFor achieving equality between men and women, a correctly paid job is essential.
By osiągnąć równość między kobietami i mężczyznami, potrzeba odpowiednio płatnej pracy.
EnglishIn wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
Ta chęć wsparcia kobiet niesie ze sobą ryzyko ukarania ich na rynku pracy.
EnglishWe can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Możemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
I tak, każda technologia jest rodzajem twórczej siły szukającej odpowiedniego zadania.
EnglishDiversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Różnorodność i zgodność na rynku pracy i w społeczeństwie mają podstawowe znaczenie.
EnglishIs it the intention that increased job insecurity should be the workers' contribution?
Czy Komisja chce, by wkładem pracowników była zwiększona niepewność zatrudnienia?
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Dlatego uważam, że służby żeglugi powietrznej wykonają tutaj dobrą robotę.
EnglishThis certainly does not mean that we have now done the job in terms of policy.
Nie oznacza to z pewnością, że wykonaliśmy naszą pracę w kwestii polityki.
EnglishIt is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
Do nich należy ocena w tym kontekście wszelkich konsekwencji recesji gospodarczej.
EnglishIt really has done a great job and has made good recommendations and proposals.
Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.