"jail" po polsku

EN

"jail" - polskie tłumaczenie

volume_up
jail {rzecz.}

EN jail
volume_up
{rzeczownik}

We cannot accept that these people will continue to be kept in jail for no account by the Chinese authorities.
Nie możemy zaakceptować sytuacji, kiedy ci ludzie sa więzieni, a chińskie władze nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
And in my hometown, we actually tried to do one of these in the Bronx, but our mayor decided what he wanted to see was a jail on that same spot.
W moim rodzinnym Bronksie, chcieliśmy zrobić coś takiego, ale nasz burmistrz zdecydował, że chce w tym miejscu widzieć więzienie.
Fortunately -- because we wanted to create hundreds of jobs -- but after many years, the city wanted to build a jail.
Szczęśliwie -- bo chcieliśmy stworzyć miejsca pracy -- po wielu latach, gdy miasto chciało budować więzienie, zdecydowało się porzucić ten projekt, dzięki bogu!

Synonimy (angielski) dla "jail":

jail

Przykłady użycia - "jail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd that trial came back with two cops going to jail and two cops declared innocent.
Po procesie dwóch gliniarzy poszło do więzienia, a dwóch zostało uniewinnionych.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishBut, actually, Frankie, at that time, was a heroin addict and he was in jail.
W tamtym momencie jednak Frankie był uzależniony i siedział w więzieniu.
EnglishThese guys could go to jail for up to seven years if they were caught by authorities.
Czekała ich kara więzienia do 7 lat, jeśli zostaliby złapani przez władze.
EnglishLess than four percent of the folks that went through her program actually go back to jail.
Mniej niż 4 procent osób, które przeszły jej program trafiło znowu do więzienia.
EnglishPeople could not gather without getting busted and taken to jail.
Ludzie nie mogą się gromadzić bez groźby bycia zatrzymanym czy pójścia do więzienia.
EnglishIf he beat, we will put [him] in jail, and we will call the eldest people.
Jeśli ją bije, to zamykamy go w więzieniu i wzywamy starszyznę.
EnglishI was afraid of Suel's friends, afraid of the cops, of going to jail.
Obawiałem się kumpli Suel' a, bałem sie glin, pójścia do wiezienia.
EnglishI found out how many people had been put in jail, how many family members had been killed.
Dowiedziałem się, ile osób znalazło się w więzieniu, ilu członków rodziny zostało zamordowanych.
EnglishEven today, there are dozens of political prisoners in jail in Hungary.
Nawet dziś jest ich w węgierskich więzieniach kilkudziesięciu.
EnglishWe call on Azerbaijani authorities to release the journalists in jail without further delay.
Wzywamy władze Azerbejdżanu do niezwłocznego zwolnienia dziennikarzy przebywających w więzieniach.
EnglishWe were having lunch and he was telling me about when he was in jail in Bali for a drug injection.
W czasie lanczu opowiadał mi jak był w więzieniu w Bali - trafił tam za wstrzyknięcie narkotyku.
EnglishIn 2006 it colluded with the government to trap our chairman into a jail.
W 2006 roku stacja ta była z rządem w zmowie mającej na celu osadzenie naszego przewodniczącego w areszcie.
EnglishAnd they'll find us in your old rat-filled basement and you'll go to jail.
A ja pokażę te lochy i pójdzie pan do więzienia.
EnglishSimilarly, they do not deal with the hundreds of political prisoners that have spent time in jail in Hungary.
UE nie zajmuje się także setkami więźniów politycznych na Węgrzech.
EnglishIf you're in Australia, it's mostly aboriginals who are in jail.
W Australii głównie Aborygeni trafiają do więzienia.
EnglishAnd Margaret Thatcher visiting Jeffery Archer in jail.
I Margaret Thatcher odwiedzająca Jeffry Archer'a w więzieniu.
EnglishTrade union and social activists are routinely thrown in jail on trumped-up charges.
Członkowie związków zawodowych i działacze społeczni są rutynowo wtrącani do więzień na podstawie spreparowanych zarzutów.
EnglishWe share needles because we don't want to go to jail."
Nie - dzielimy się igłami, bo nie chcemy iść do więzienia."
EnglishIn Romania innocent people are also thrown into jail for 30 days, after which they have to stand trial.
W Rumunii niewinnych ludzi wtrąca się do więzienia na 30 dni i dopiero potem stawia się ich przed sądem.