"its" po polsku

EN

"its" - polskie tłumaczenie

volume_up
its {zaim.}
volume_up
it {zaim.}
PL

EN its
volume_up
{zaimek}

its (też: her, hers)
volume_up
jej {zaim.}
The typeface -- the typeface is Helvetica; it's its 50th anniversary this year.
. ~~~ W tym roku przypada jej 50 rocznica.
serve its interests, those of its citizens and those of the Member States,
jej interesom, interesom jej obywateli oraz Państw Członkowskich,
And we can bring two million people a year into contact with this fish and show them its beauty.
A my możemy zebrać dwa miliony ludzi rocznie i pokazać im tę rybę, pokazać im jej piękno.
its (też: his)
volume_up
jego {zaim.}
And if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
Jeżeli wejdą w środek genu, wówczas zakłócają jego funkcję.
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
A z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Reuben, Bezer with its suburbs, and Jahaz with its suburbs,
A z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;
its (też: her, his, my, your)
volume_up
swoje {zaim.}
It is what it is and it doubtless has its shortcomings.
Procedura jest jaka jest i niewątpliwie ma swoje wady.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
its (też: her, his, my, our)
volume_up
swój {zaim.}
However, the European Investment Bank is right: it is a bank and it must protect its triple A rating.
Jednak Europejski Bank Inwestycyjny ma rację: jest bankiem i musi chronić swój rating AAA.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlament jednak ze względu na swój charakter powinien zachować autonomię.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
W obliczu powtarzających się konfliktów Sarajewo zachowało swój wielokulturowy charakter.
its (też: her, his, my, your)
volume_up
swoja {zaim.}
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.
26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.
its (też: her, his)
volume_up
swe {zaim.}
Iceland has already, in practice, outsourced its legislation to Brussels and its defence forces to NATO.
Islandia już w praktyce powierzyła swe ustawodawstwo Brukseli, a swe siły obronne NATO.
This is the whole point of a Europe that protects its people and its interests.
To jest całościowy cel Europy, która chroni swych obywateli i swe interesy.
This Parliament has expressed its support for this many times.
Parlament Europejski wielokrotnie już wyraził swe poparcie dla tej koncepcji.

Przykłady użycia - "its" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
EnglishTo keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
Aby podtrzymać napływ inwestycji, Europa musi zwiększyć swą względną atrakcyjność.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Czy każde państwo członkowskie musi wprowadzić tę usługę prawidłowo i w całości?
EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
Wstrzymałem się od głosu, aby podkreślić ten aspekt i wskazać wartość dokumentu.
EnglishA new European Commission takes office with José Manuel Barroso as its President.
Komisja Europejska rozpoczyna urzędowanie pod przewodnictwem José Manuela Barroso.
EnglishThe Commission launched the review process with its communication of November 2007.
Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishNotwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.
EnglishHence I can only urge that we support Mr Saryusz-Wolski's report in its entirety.
Stąd mogę tylko wzywać do poparcia w całości sprawozdania posła Saryusza-Wolskiego.
EnglishTurkey must tackle these issues and dismantle these deficits of its own accord.
Turcja powinna zająć się tymi kwestiami i z własnej woli wypełnić istniejące braki.
EnglishThe Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.
Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.
EnglishThe Commission adopted its thematic strategy on the urban environment in 2006.
Komisja przyjęła omawianą strategię dotyczącą rozwoju urbanistycznego w roku 2006.
EnglishIt does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
Nie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
English(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
(PT) W 2006 r. Unia Europejska odnotowała najwyższą stopę wzrostu od 2000 r.
EnglishThe first thing that I saw was North America at night -- glowing, in all its glory.
Pierwszą rzeczą była Ameryka Północna nocą -- błyszczącą, w całej wspaniałości.
EnglishThe EU must be a leader in these discussions, as must all of its Member States.
UE musi być liderem w tych dyskusjach, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie.
EnglishEurope is currently finding its competitiveness in global markets decreased.
Jesteśmy obecnie świadkami spadku konkurencyjności Europy na rynkach światowych.