"It seems to me" po polsku

EN

"It seems to me" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "It seems to me" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "It seems to me"

IT przymiotnik
it zaimek
Polish
to seem czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik
me zaimek
Polish

Przykłady użycia - "It seems to me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt therefore seems to me that a common programme would take us in the right direction.
Wydaje mi się zatem, że wspólny program poprowadziłby nas we właściwym kierunku.
EnglishThe report that we have adopted seems to me to be moving in this direction.
Wydaje mi się, że przyjęte przez nas sprawozdanie zmierza w tym właśnie kierunku.
EnglishIt seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
EnglishMr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
Panie Przewodniczący, wydaje mi się, kończąc, że to byłoby bardziej celowe.
EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Wydaje mi się, że naprawiliśmy obecnie to zło i nadrobiliśmy stracony czas.
EnglishIt seems to me that the debate has shown there is a clear will to discuss the issue.
Wydaje mi się, że dzisiejsza debata dowiodła wyraźnie potrzeby omówienia tej sprawy.
EnglishIt seems to me that we should avoid such one-sided, unequivocal judgments.
Wydaje mi się, że powinniśmy unikać tak jednostronnych, jednoznacznych osądów.
EnglishIt therefore seems to me necessary to introduce price stabilisation instruments.
Dlatego wydaje mi się konieczne wprowadzenie narzędzi stabilizacji cen.
EnglishThere seems to me to be a contextual misunderstanding behind this report.
Wydaje mi się, że u źródeł tego sprawozdania leży kontekstowe nieporozumienie.
EnglishOne area that is particularly important, it seems to me, is the question of civil society.
Według mnie jednym z najistotniejszych obszarów jest społeczeństwo obywatelskie.
EnglishBy means of this, we would, it seems to me, remove this type of question mark.
W ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.
EnglishIt seems to me absolutely essential to involve women in the dialogue.
Wydaje mi się rzeczą absolutnie zasadniczą, aby w dialogu uczestniczyły kobiety.
EnglishIt seems to me that many other states are promoting their interests very aggressively.
Wydaje mi się, że wiele innych państw bardzo agresywnie wspiera swoje własne interesy.
EnglishHaving a peer review seems to me to be really going in the right direction.
Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.
EnglishIn these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
W dobie oszczędności podatkowych krok taki jest absolutnie niezbędny.
EnglishIt therefore seems to me that this decision was extremely wise and democratic.
Dlatego moim zdaniem ta decyzja była niezwykle mądra i demokratyczna.
EnglishIt seems to me that there is very little in the recent European Council report.
Wydaje mi się, że w ostatnim sprawozdaniu Rady Europejskiej jest bardzo niewiele informacji.
EnglishIt seems to me that this was clearly the main concern for the European Parliament.
Wydaje mi się, że to było głównie troską Parlamentu Europejskiego.
EnglishHowever, the Commission's position seems to me rather unambitious in this direction.
Stanowisko Komisji wydaje mi się dość mało ambitne pod tym względem.
EnglishIt seems to me that we could use political parties here, which are valuable tools.
Wydaje mi się, że moglibyśmy wykorzystać tutaj partie polityczne, które są cennymi narzędziami.

Pozostałe hasła

English
  • It seems to me

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.