"involvement" po polsku

EN

"involvement" - polskie tłumaczenie

EN involvement
volume_up
{rzeczownik}

involvement (też: commitment, engagement)

Synonimy (angielski) dla "involvement":

involvement

Przykłady użycia - "involvement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
EnglishAs expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.
EnglishIn managing overdosage, consider the possibility of multiple drug involvement.
W leczeniu przedawkowania zawsze należy pamiętać o możliwości zatrucia wielolekowego.
EnglishPolitical stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.
EnglishThe involvement of foreign banks in the Ukrainian banking sector has already reached 35%.
Już obecnie udział zagranicznych banków w ukraińskim sektorze bankowym wynosi 35%.
EnglishIt also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.
EnglishWe appreciate very much the involvement of Parliament in all these discussions.
Niezmiernie doceniamy udział Parlamentu w tych wszystkich rozmowach.
EnglishThe possibility of multiple medicinal product involvement should be considered.
Należy wziąć pod uwagę możliwość wpływu wielu produktów leczniczych.
EnglishThe involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.
Należy zatem rozpocząć dialog z lokalnymi pośrednikami finansowymi.
EnglishWe must look for a solution which will encourage the general public's involvement.
Musimy znaleźć rozwiązanie, które zachęci społeczeństwo do udziału.
EnglishTransitionally, on the way - yes, that is right - to a full withdrawal of involvement.
Przejściowo, na drodze, no właśnie, do całkowitego wycofania udziałów.
EnglishAs a result, I feel much empathy and involvement with that region.
Z tego względu mam wiele sympatii dla tego regionu i czuję się z nim związany.
English(RO) I must mention the subject of women's involvement in the labour market.
(RO) Muszę odnieść się do tematu uczestnictwa kobiet w rynku pracy.
EnglishHowever, the Commission considers that there is no scope for its involvement in this case.
Komisja jednakże uważa, że ta sprawa leży poza zakresem jej kompetencji.
EnglishMoldovan involvement in EU programmes is an important step along that path.
Udział Mołdawii w programach UE jest ważnym krokiem na tej drodze.
EnglishAn open process would create transparency and permit citizen involvement.
Otwarty proces przyniesie przejrzystość i umożliwi udział obywateli.
EnglishI was fascinated by the degree of civic involvement in the observation of the election process.
Zafascynowana byłam aktywnością obywatelską w obserwacji przebiegu wyborów.
EnglishExternal assistance will also be required, including considerable IMF involvement.
Wymagana będzie również pomoc zewnętrzna, ze sporym udziałem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
English1) The Community's involvement exclusively in projects with an extremely high scientific potential.
1) Wyłączny udział Wspólnoty w projektach o szczególnie dużym potencjale naukowym.
EnglishFor the treatment of early breast cancer with lymph node involvement, Docetaxel Winthrop could be
w leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami do węzłów chłonnych Docetaxel