"introduction" po polsku

EN

"introduction" - polskie tłumaczenie

EN introduction
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Particularly important to me is the introduction of sectoral support documents.
Dla mnie szczególnie ważne jest wprowadzenie dokumentów wsparcia sektorowego.
Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
The introduction of maritime transport into this scheme is also being considered.
Wprowadzenie transportu morskiego do tego systemu także jest rozważane.
introduction (też: presentation)

2. Prawo

introduction (też: commencement, premises, recitals)

Przykłady użycia - "introduction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishIntroduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
EnglishAs I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
Jak już mówiłam na wstępie, zamierzam przedstawić komunikat w sprawie sportu.
EnglishYou mentioned the screening process in your introduction; we are awaiting the results.
W swoim wprowadzeniu wspomniał Pan o procesie przeglądu. Oczekujemy jego wyników.
EnglishRegular reviews of the introduction of the strategy and interim reports are essential.
Zasadnicze znaczenie ma wstęp do tej strategii oraz sprawozdania sródokresowe.
EnglishIn my introduction I gave some specific indications about some proposals.
We wstępie przedstawiłem pewne konkretne wskazówki dotyczące niektórych wniosków.
EnglishIn the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
EnglishTreatment must be stopped and re-introduction of Tracleer is not to be considered.
Leczenie należy przerwać i nie należy rozważać wznowienia leczenia preparatem Tracleer.
EnglishWith the introduction of the Schengen system, we are eliminating the last remnants of it.
Wraz z wprowadzeniem systemu Schengen likwidujemy pozostałości żelaznej kurtyny.
EnglishI stressed earlier on, in my introduction, how difficult it was to reach this compromise.
Wcześniej, we wprowadzeniu podkreślałem, jak trudno było osiągnąć ten kompromis.
EnglishSo, following the introduction of this legislation in 18 months' time, what is the view?
Co więc czeka nas za 18 miesięcy od wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego?
EnglishI voted against the introduction of a trilingual system in patent regulations.
Głosowałem przeciwko wprowadzeniu systemu trójjęzycznego w ramach przepisów patentowych.
EnglishAnd in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
Na zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.
EnglishThanks to the introduction of this requirement, European law will become more transparent.
Dzięki wprowadzeniu tego wymogu prawo europejskie staje się bardziej przejrzyste.
EnglishOnce again, Members have expressed their support for the introduction of transparency.
Po raz kolejny deputowani dali wyraz swojego poparcia dla wprowadzenia transparencji.
EnglishI would also like to take this opportunity to mention the introduction date.
Chciałbym również wykorzystać tę okazję i wspomnieć o dacie wprowadzenia.
EnglishIf symptoms of cerebral oedema recur after re-introduction of treatment then betaine therapy
W razie nawrotu objawów obrzęku mózgu po wznowieniu leczenia należy bezpowrotnie
EnglishThe introduction of the novel concept of legislative acts has far-reaching consequences.
291 ugruntowują demokratyczny charakter Unii oraz racjonalizują jej porządek prawny.
Englishthe gradual introduction of an integrated management system for external borders.
stopniowe wprowadzanie wspólnego systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.
EnglishSecondly, I support the introduction of one single rate of aid in the school-milk scheme.
Po drugie, zgadzam się z wprowadzeniem jednolitej stawki pomocy na mleko w szkołach.