"intrinsic" po polsku

EN

"intrinsic" - polskie tłumaczenie

EN intrinsic
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

intrinsic (też: domestic, home, in-house, inner)
volume_up
wewnętrzny {przym. m.}
So in absence of any reward, the intrinsic reward is self-replication.
Zatem, gdy nie ma żadnej nagrody wewnętrzną nagrodą jest samo-replikacja.
Not only are economic motivations and intrinsic motivations incompatible, that incompatibility can persist over long periods.
Motywacja ekonomiczna i motywacja wewnętrzna są nie tylko sprzeczne, ta sprzeczność może się długo utrzymywać.
I have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
Do tej pory nie słyszałem żeby ktokolwiek w tym Parlamencie poddał w wątpliwość wewnętrzną spójność tego sprawozdania.
intrinsic (też: actual, practical, real, veritable)
volume_up
rzeczywisty {przym. m.}
Firstly, their intrinsic value in the recreation of cultural templates and in contributing to the construction of a common European identity.
Po pierwsze, wnoszą rzeczywisty wkład w odświeżanie szablonów kulturowych i w budowanie wspólnej europejskiej tożsamości.
intrinsic (też: congenital, effortless, inbuilt, innate)
volume_up
wrodzony {przym. m.}
volume_up
nieodłączny {przym. m.}
A woman's dignity is intrinsic to her person.
Godność kobiety jest nieodłącznie związana z jej osobą.
The oppression of women, after all, is an intrinsic part of Islam.
W końcu ciemiężenie kobiet jest nieodłączną cechą islamu.
It has called for greater political reform, and respect for human rights is an intrinsic part of the EU partnership with Egypt.
Komisja wezwała do szerszych reform politycznych, a poszanowanie praw człowieka jest nieodłączną częścią partnerstwa UE z Egiptem.

2. Elektronika, fachowy

intrinsic
volume_up
samoistny {przym. m.} [fach.] (półprzewodnik)

Synonimy (angielski) dla "intrinsic":

intrinsic

Przykłady użycia - "intrinsic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo in absence of any reward, the intrinsic reward is self-replication.
Zatem, gdy nie ma żadnej nagrody wewnętrzną nagrodą jest samo-replikacja.
EnglishResocortol butyrate is a corticosteroid which has a high intrinsic glucocorticoid activity.
Maślan rezokortolu jest kortykosteroidem posiadającym dużą aktywność glikokortykoidową.
EnglishCulture has intrinsic value in our liberal democracies. It enriches peoples' lives.
Kultura to dla naszych liberalnych demokracji wartość sama w sobie, ponieważ wzbogaca życie ludzi.
EnglishThis event must be considered as an intrinsic risk of the stimulation procedure with gonadotropins.
To zdarzenie musi być uznane za ryzyko związane z procedurą stymulacji gonadotropinami.
EnglishOHSS must be considered an intrinsic risk of gonadotrophin stimulation.
Należy traktować go jako naturalnie występujące zagrożenie związane ze stymulacją gonadotropinową.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu ze wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishThe oppression of women, after all, is an intrinsic part of Islam.
W końcu ciemiężenie kobiet jest nieodłączną cechą islamu.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu, z jednoczesnym wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishSome of that could have been avoided, but some of it is, frankly, intrinsic in the nature of the agreements.
Niektórych konfliktów można było uniknąć, ale niektóre z nich, szczerze mówiąc, leżą w samej naturze umów.
EnglishI have not heard anyone in the Chamber as yet cast doubts on the intrinsic integrity of that report.
Do tej pory nie słyszałem żeby ktokolwiek w tym Parlamencie poddał w wątpliwość wewnętrzną spójność tego sprawozdania.
EnglishA woman's dignity is intrinsic to her person.
Godność kobiety jest nieodłącznie związana z jej osobą.
EnglishIn the European Union, religious freedom and freedom of expression are intrinsic to our European identity.
Jednocześnie w tym kontekście chrześcijaństwo ma kluczowe znaczenie i jest istotnym komponentem kultury europejskiej.
EnglishVoluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Praca wolontariacka jest efektem wewnętrznej motywacji i czystego altruizmu, wartości, których nie można przecenić.
EnglishNot only are economic motivations and intrinsic motivations incompatible, that incompatibility can persist over long periods.
Motywacja ekonomiczna i motywacja wewnętrzna są nie tylko sprzeczne, ta sprzeczność może się długo utrzymywać.
EnglishThese observations support the conclusion that raloxifene has no intrinsic oestrogen agonist activity in breast tissue.
Obserwacje te potwierdzają, że raloksyfen nie wykazuje wewnętrznej agonistycznej aktywności estrogenowej wobec tkanki sutka.
EnglishFluticasone propionate ↑ Intrinsic cortisol ↓ 86% (90% CI 82%-89%) Greater effects may be expected when fluticasone propionate is inhaled.
Bardziej nasilonych działań można oczekiwać kiedy propionian flutykazonu stosowany jest w postaci wziewnej.
EnglishThis is pretty close to intrinsic beauty.
EnglishIt has called for greater political reform, and respect for human rights is an intrinsic part of the EU partnership with Egypt.
Komisja wezwała do szerszych reform politycznych, a poszanowanie praw człowieka jest nieodłączną częścią partnerstwa UE z Egiptem.
EnglishThese observations support the conclusion that lasofoxifene has no intrinsic estrogen agonist activity in breast tissue.
Powyższe obserwacje potwierdzają wniosek, że lazofoksyfen nie wykazuje żadnej wewnętrznej aktywności agonistycznej w stosunku do estrogenu w tkance piersi.
EnglishIf new Member States get injured by this crisis more than their intrinsic weaknesses warrant, the effects would be bad for the Union as a whole.
Jeżeli kryzys dotknie nowe państwa członkowskie tak, że zbyt spotęguje jeszcze ich wewnętrzne słabości, to skutki będą złe dla całej Unii.