EN intimate
volume_up
{rzeczownik}

intimate (też: close friend)
His one intimate friend, Joshua Speed, was leaving Illinois to go back to Kentucky because Speed's father had died.
Jego bliski przyjaciel, Joshua Speed, opuszczał Illinois, aby wrócić do Kentucky, po śmierci swojego ojca.

Przykłady użycia - "intimate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese are sensitive, intimate and, for many of our constituents, ethical questions.
Są to sprawy delikatne, intymne i dla wielu z naszych okręgów wyborczych etyczne.
EnglishWe have had examples in the past where the cooperation was less intimate.
W przeszłości mieliśmy przykłady, kiedy współpraca ta była mniej zacieśniona.
EnglishThe atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
Atmosfera tego szczytu była ciepła i przyjazna, a zarazem panowała pełna koncentracja.
EnglishSome people claim that violence within intimate relationships is a private matter, a family matter.
Zdaniem niektórych przemoc w ramach zażyłych stosunków jest sprawą prywatną, sprawą rodzinną.
EnglishThese were very intimate murders -- he strangled his victims.
To były bardzo osobiste morderstwa, ofiary zostały uduszone.
EnglishThe age of intimate seminars was not to last long, however.
Czas takich kameralnych seminariów nie trwał jednak długo.
EnglishIt has a hundred to a thousand split ends, and that's the secret, because it allows intimate contact.
Mają setki do tysięcy rozdzielonych końcówek, i to jest ten sekret, ponieważ pozwala na bezpośredni kontakt.
EnglishBy seeking intimate connection with your inwardness.
Przez poszukiwanie bliskiego kontaktu z waszą duchowością.
EnglishThis is a very intimate form of connection.
Englishintimate partner abuse
English(DA) Mr President, I would actually have been surprised if I had not heard the French Members intimate that protectionism is a good thing.
(DA) Panie Przewodniczący! Byłbym zdziwiony gdybym nie odezwały się głosy francuskich posłów twierdzących, że protekcjonizm to dobra rzecz.
Englishintimate hygiene gel
EnglishSuch an intimate video.
Englishto get intimate
EnglishWhether it was because of the more intimate surroundings of the library or the physical proximity of Parliament, our discussions were fruitful.
Nasze rozmowy okazały się owocne, być może z powodu przytulnej atmosfery panującej w bibliotece, a być może z powodu fizycznej bliskości Parlamentu.
EnglishLastly, I voted in favour of rape and sexual violence being considered a crime, even within marriage or any other type of intimate relationship.
I na koniec zagłosowałam za tym, aby gwałt i przemoc seksualną, nawet popełniane w związkach małżeńskich lub innych związkach intymnych, uznawać za przestępstwo.
EnglishWhat we're actually going to see is that, fundamentally, people are communicating on a regular basis with five, six, seven of their most intimate sphere.
To co zaobserwujemy, to fakt, że w gruncie rzeczy ludzie komunikują się w systematyczny sposób, z pięcioma, sześcioma, siedmioma osobami spośród najbliższych.
EnglishThe Commission President has an intimate day-to-day contact with the European Parliament, not least working on those legislative and budgetary proposals.
Przewodniczący Komisji pozostaje w bezpośrednim codziennym kontakcie z Parlamentem Europejskim, w szczególności pracując nad tymi wnioskami legislacyjnymi i budżetowymi.
EnglishWe have seen human-to-human transmission in at least three clusters -- fortunately involving very intimate contact, still not putting the world at large at any kind of risk.
Zaobserwowaliśmy zarażenia między ludźmi w ostatnich trzech skupiskach, na szczęście chodziło o bardzo intymne kontakty, co nie stanowi żadnego ryzyka w skali całego świata.