"inspection" po polsku

EN

"inspection" - polskie tłumaczenie

EN inspection
volume_up
{rzeczownik}

inspection
inspection (też: visitation)
There has never been an inspection process for nuclear power plants at European level.
Na szczeblu europejskim nigdy nie przeprowadzano inspekcji elektrowni jądrowych.
In addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
Ponadto wnioskowaliśmy o wzmocnienie wspólnotowych systemów inspekcji.
Ship inspection and survey organisations (Directive recast) (
Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie dyrektywy) (
inspection (też: rounds, doctor's round)
inspection (też: audit, review, revision, search)
Environmental inspection in Member States (vote)
Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)
Review of recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspection in the Member States (debate)
Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (debata)
They could, however, require a technical inspection to ensure that the trailer (or caravan) has not been modified after delivery to you.
Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.
inspection (też: search)

Synonimy (angielski) dla "inspection":

inspection
English

Przykłady użycia - "inspection" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
EnglishThere has never been an inspection process for nuclear power plants at European level.
Na szczeblu europejskim nigdy nie przeprowadzano inspekcji elektrowni jądrowych.
EnglishWe need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
Musimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.
EnglishIt is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.
EnglishIn addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
Ponadto wnioskowaliśmy o wzmocnienie wspólnotowych systemów inspekcji.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Namawiam więc państwa, żeby mieć na uwadze sprawy kontroli i inspekcji.
EnglishIs it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Czy to wadliwy projekt, materiały, jakość konstrukcji, czy nadzór budowlany?
EnglishThe inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.
EnglishInspection prior to use The reconstituted product should be inspected visually before use.
Kontrola przed użyciem Przed użyciem należy obejrzeć przygotowany roztwór.
EnglishMany are part-time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
Wielu z nich pracuje na pół etatu i takie zawiadomienie pozwala im zaplanować tę kontrolę.
EnglishAssembly and Inspection Inspect the syringe for signs of leakage.
Składanie i kontrola Skontrolować strzykawkę pod kątem oznak nieszczelności.
EnglishThis discourages the beneficiaries and fuels criticism from the inspection bodies.
Zniechęca to beneficjentów i budzi krytykę organów kontrolnych.
EnglishWe have inspection rules guaranteeing consumer protection for imports too.
Nasze zasady inspekcji zapewniają ochronę konsumentów również przed produktami importowanymi.
EnglishThe inspection window will be green, confirming the injection is complete.
Okienko kontrolne zmieni kolor na zielony, co stanowi potwierdzenie podania pełnej dawki leku.
EnglishOf course, there is the risk that the inspection will differ from country to country.
Istnieje też oczywiście ryzyko, że kontrole w poszczególnych krajach będą się od siebie różnić.
EnglishWhen inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
Przed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
EnglishI know that some countries have already begun inspection of drilling platforms on their own initiative.
Wiem, że część krajów na własną rękę podjęła już kontrolę platform wiertniczych.
EnglishHowever, this relies on effective EU-wide inspection policies which are clearly missing.
To jednak zależy od efektywnej polityki kontroli w całej UE, której w oczywisty sposób brakuje.
EnglishShip inspection and survey organisations (Directive recast) (
Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach (przekształcenie dyrektywy) (
EnglishCheck the appearance of Neulasta through the inspection window.
Sprawdzić wygląd leku Neulasta poprzez okienko kontrolne w półautomatycznym wstrzykiwaczu.