EN insecure
volume_up
{przymiotnik}

insecure (też: dicky, fickle, halting, hesitant)
volume_up
niepewny {przym. m.}
Sygnał analogowy wideo jest niepewny.
insecure (też: anxious, disturbed, fidgety, fitful)
volume_up
niespokojny {przym. m.}
insecure (też: precarious, unstable, volatile)
volume_up
niestabilny {przym. m.}
On the one hand, Europe is experiencing increased unemployment among young people and the insecure and temporary nature of the jobs young people normally do.
Z jednej strony Europa doświadcza wzrostu bezrobocia wśród młodych ludzi, którzy podejmują niestabilną i tymczasową pracę.
They welcome the creation of 'dignified jobs' which will replace permanent, full-time work with badly-paid, flexible and insecure work, with the minimum possible level of rights.
Witają z zadowoleniem tworzenie "godziwych miejsc pracy”, które zastąpią stałą pracę na pełny etat pracą źle płatną, elastyczną i niestabilną, z minimalną ilością uprawnień.
insecure
insecure
insecure
volume_up
niedokręcony {przym. m.}
insecure (też: diffident)
volume_up
zakompleksiony {przym. m.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "insecure":

insecure
English
secure

Przykłady użycia - "insecure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
Niebezpieczne kredyty konsumenckie i hipoteczne spowodowały zwiększony popyt na płynność.
EnglishThe measures put forward will undoubtedly be useful, but the funding still remains insecure.
Zaproponowane środki na pewno będą użyteczne, ale finansowanie pozostaje niepewne.
EnglishThis leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Z tego powodu wiele osób w Gruzji czuje się zdecydowanie niepewnie.
EnglishActually, let me put you in that area of learning, which is very insecure.
Pozwólcie mi zabrać Was w tą dziedzinę nauki, która jest dość ryzykowna.
EnglishWhy has all this focus on security made me feel so much more insecure?
Ale dlaczego ciągłe mówienie o tym, odebrało mi poczucie bezpieczeństwa?
EnglishMore than 100 megatons of this is stored in particularly insecure Russian facilities.
Z tego ponad 100 megaton jest przechowywanych w wyjątkowo źle zabezpieczonych obiektach w Rosji.
EnglishMany of the new jobs are insecure and impossible to live from.
Wiele nowych miejsc pracy jest niepewnych i nie pozwala na utrzymanie się.
EnglishWhen we exit the House, Mr President, we may find ourselves poorer and more insecure.
Może okazać się, że wychodząc z tej Izby, panie przewodniczący, będziemy biedniejsi i mniej bezpieczni.
EnglishInsecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.
Niepewne miejsca pracy i obawa ludzi, że stracą środki do życia, prowadzi do problemów psychicznych.
EnglishIn addition, more women than men are in insecure employment.
Wyższy jest też udział kobiet w nietrwałych formach zatrudnienia.
EnglishAnd of course, the academic, insecure part of me was like, "You're going to call me a what?"
No i oczywiście, akademicka, pozbawiona poczucia bezpieczeństwa część mnie zapytała: "Jak mnie nazwiesz?"
EnglishMany people felt insecure and afraid because nobody knew how dangerous the virus really was.
Wiele osób czuło się zagrożonych, ponieważ nie wiedzieli, jak niebezpieczny jest to wirus w rzeczywistości.
EnglishThis work is often insecure, undervalued and undeclared.
Praca ta jest często niepewna, niedoceniana i nierejestrowana.
EnglishThey are casual jobs with insecure conditions of employment.
Są to prace dorywcze o niepewnych warunkach zatrudnienia.
EnglishAt the same time, however, we have seen social marginalisation and an increase in the number of insecure jobs.
Jednocześnie jednak dostrzegamy marginalizację społeczną oraz wzrost liczby niepewnych miejsc pracy.
EnglishOf course more jobs are being created, but the jobs being created are not secure; they are ever more insecure.
Oczywiście powstaje więcej miejsc pracy, ale te powstałe miejsca pracy nie są pewne; są nawet mniej stabilne.
EnglishProtecting the spiritual health of children is just a shameful pretext exploited by insecure politicians.
Ochrona zdrowia mentalnego dzieci jest tylko haniebnym pretekstem wykorzystywanym przez niepewnych siebie polityków.
EnglishThanks to the crisis, the number of insecure jobs and compulsory part-time positions are increasing.
Za sprawą kryzysu zwiększa się liczba niepewnych miejsc pracy oraz wymuszonych stanowisk w niepełnym wymiarze czasu pracy.
EnglishTrue, but most of them are insecure jobs.
Prawda, ale większość z nich to zatrudnienie niepewne.
EnglishIt also condemns the growing number of atypical contracts, a sign that work is increasingly becoming insecure.
Potępiono w niej również fakt wzrostu liczby nietypowych umów, który oznacza coraz większy wzrost niepewności zatrudnienia.