"Infanrix" po polsku

EN

"Infanrix" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Infanrix" w kontekście.

Przykłady użycia - "Infanrix" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInfanrix Penta is a vaccine, which is available as a suspension for injection.
Infanrix Penta jest szczepionką dostępną w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishOver 3,000 of the infants received the first course of vaccination with Infanrix Hexa.
Ponad 3 000 dzieci otrzymało szczepienie pierwotne preparatem Infanrix Hexa.
EnglishThe Committee recommended that Infanrix Hexa be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Infanrix Hexa do obrotu.
EnglishThe Committee recommended that Infanrix Penta be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Infanrix Penta do obrotu.
EnglishInfanrix hexa is not intended for use in children over 36 months of age.
Infanrix hexa nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 36 miesiąca życia.
EnglishInfanrix Penta is not intended for use in children over 36 months of age.
Infanrix Penta nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 36 miesiąca życia.
EnglishInfanrix Penta is a white, slightly milky liquid presented in a pre-filled syringe (0.5 ml).
Infanrix Penta jest białym, lekko mlecznym płynem w ampułko- strzykawce (0, 5 ml).
EnglishInfanrix hexa is available in packs of 1, 10, 20 and 50 with or without needles.
Szczepionka Infanrix hexa dostępna jest w opakowaniach po 1, 10, 20 i 50 z igłami lub bez igieł.
EnglishInfanrix hexa, Powder and suspension for suspension for injection.
Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishThe doctor will give Infanrix hexa as an injection into the muscle.
Szczepionka Infanrix hexa będzie podana przez lekarza jako wstrzyknięcie domięśniowe.
EnglishDo not use Infanrix hexa after the expiry date which is stated on the carton.
Nie stosować szczepionki Infanrix hexa po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishThe doctor will give Infanrix Penta as an injection into the muscle.
Szczepionka Infanrix Penta będzie podana przez lekarza jako wstrzyknięcie domięśniowe.
EnglishDo not use Infanrix Penta after the expiry date which is stated on the carton.
Nie stosować szczepionki Infanrix Penta po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.
EnglishInfanrix Penta is available in packs of 1, 10, 20 and 50 with or without needles.
Szczepionka Infanrix Penta dostępna jest w opakowaniach po 1, 10, 20 i 50 z igłami lub bez igieł.
EnglishThe other ingredients in Infanrix Penta are: sodium chloride (NaCl), medium 199 containing
Inne składniki szczepionki Infanrix Penta to: chlorek sodu (NaCl), podłoże 199 zawierające
EnglishInfanrix hexa should under no circumstances be administered intravascularly or intradermally.
Infanrix hexa w żadnym przypadku nie powinien być podawany donaczyniowo lub śródskórnie.
EnglishThe active substances and other ingredients in Infanrix hexa are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki Infanrix hexa są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishInfanrix Penta has been studied in 16 studies looking at the first course of vaccination.
Preparat Infanrix Penta oceniano w 16 badaniach, w których obserwowano szczepienie pierwotne.
EnglishWhat benefit has Infanrix Penta shown during the studies?
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Infanrix Penta zaobserwowano w badaniach?
EnglishInfanrix Penta should under no circumstances be administered intravascularly or intradermally.
Infanrix Penta w żadnym przypadku nie powinien być podawany donaczyniowo lub śródskórnie.

Pozostałe hasła

English
  • Infanrix

Więcej w słowniku angielsko-polskim.