"indivisible" po polsku

EN

"indivisible" - polskie tłumaczenie

EN indivisible
volume_up
{przymiotnik}

indivisible (też: indiscrete)
volume_up
niepodzielny {przym. m.}
Fundamental rights are interdependent and constitute an indivisible set of rights.
Prawa podstawowe są współzależne i stanowią niepodzielny zespół praw.
(ES) Mr President, the G20 has sent out a valuable message: prosperity is indivisible, and the only sustainable recovery is a shared and inclusive one.
Szczyt G20 wysłał w świat cenne przesłanie: dobrobyt jest niepodzielny, a naprawa będzie trwała tylko pod warunkiem, że będzie wspólna i integrująca.

Przykłady użycia - "indivisible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHuman rights are inalienable, indivisible and universally applicable.
Prawa człowieka są niezbywalne, niepodzielne i powszechnie stosowane.
EnglishEurope must reiterate that all fundamental rights, including social rights, are indivisible.
Europa musi powtórzyć, że wszystkie prawa podstawowe, w tym prawa społeczne, są niepodzielne.
EnglishHuman rights and fundamental freedoms are indivisible.
Prawa człowieka i podstawowe wolności są nienaruszalne.
EnglishHuman rights are universal and indivisible, whether here in Europe, in the US, in Sudan or in China.
Prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Sudanie czy w Chinach.
EnglishIt is our understanding that human rights are indivisible.
My rozumiemy prawa człowieka jako niepodzielne.
EnglishAll this forms a single, absolutely indivisible, whole.
Wszystko to stanowi jedną, niepodzielną całość.
EnglishSecondly, safety is indivisible and therefore it is vital to strengthen the responsibility of the flag state.
Po drugie, bezpieczeństwo jest niepodzielne i dlatego ważne jest zwiększenie odpowiedzialności państwa bandery.
EnglishWe have learned that freedom is indivisible.
Nauczyliśmy się, że wolność jest niepodzielna.
EnglishHuman rights are universal and indivisible.
Prawa człowieka są powszechne i niepodzielne.
English(DE) Mr President, animal welfare is indivisible.
English(DE) Mr President, human rights are indivisible.
EnglishAnd: “Schiller in particular does not simply demand what is ethical, but also emphasises the indivisible link with the aesthetic.
I dodał: „Akurat Schiller nie forsuje bezpośrednio kwestii etycznych, lecz kładzie nacisk na nierozłączny związek z estetyką.
EnglishDialogue and consultation objectives should be based on the principle that human rights are universal, indivisible and interdependent.
Cele dialogu i konsultacji powinny opierać się na zasadzie, iż prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne.
EnglishWe should say exactly the same thing if a different minority were involved, because all human rights are indivisible and universal.
Powinniśmy mówić to samo, gdyby sprawa dotyczyła innej mniejszości, ponieważ wszystkie prawa człowieka są niepodzielne i uniwersalne.
EnglishHuman rights are indivisible and must be protected by all constitutional systems throughout Europe, in all Member States.
Prawa człowieka są niepodzielne i podlegają ochronie w ramach wszystkich systemów konstytucyjnych Europy, we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishIt is generally agreed that the blocks can only be effective if upper and lower airspace are regarded as indivisible.
Ogólnie zostało uzgodnione, że bloki mogą funkcjonować poprawnie tylko wówczas, gdy wyższy i niższy poziomy przestrzeni powietrznej będą uważane za nierozdzielne.
EnglishIn this case, however, we really are talking about human rights, which are indivisible and transcend the borders of continents, races and religions.
Jednak w tej kwestii chodzi tak naprawdę o prawa człowieka, które są niepodzielne, które są ponad granicami kontynentów, granicami ras i religii.
EnglishMany say that human rights are part of the European Union's essential values but few recognise them as being truly universal and indivisible.
Wielu twierdzi, że prawa człowieka są częścią podstawowych wartości Unii Europejskiej, ale niewielu postrzega je jako naprawdę powszechne i niepodzielne.
EnglishWe should remember that lobbying, interpreted as advocacy by various social groups, is an indivisible part of contemporary democratic systems.
Należy przypomnieć, że lobbing - pojmowany jako rzecznictwo interesów różnych grup społecznych - jest nieodłączną częścią współczesnych systemów demokratycznych.
EnglishFreedom, equality and solidarity are not the privilege of a few, but a right for all, because human rights and civil rights are indivisible.
Wolność, równość i solidarność to nie przywilej nielicznych, ale prawo wszystkich, ponieważ prawa człowieka i prawa obywatelskie są nierozerwalnie ze sobą związane.