"individual" po polsku

EN

"individual" - polskie tłumaczenie

EN individual
volume_up
{rzeczownik}

individual (też: entity, unit)
It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.
We come to this point and say, what do I as an individual do?
Dochodzimy do tego punktu i mówimy: co ja jako jednostka mogę zrobić?
In America, the primary locus of choice is the individual.
W Ameryce głównym źródłem wyboru jest jednostka.
individual (też: character)
They aren’t used to putting themselves forward as individuals.
Nie są przyzwyczajeni do tego, aby występować jako indywiduum.
Instead, it generated an atmosphere in which each child was seen -- not as an individual on his own, but as the representative of something larger.
Zamiast, generowało to atmosferę, gdzie każde dziecko było spostrzegane nie jako indywiduum same w sobie, lecz przedstawiciel czegoś większego.
The modern individual, who is responsible for himself alone without ideological support and experiences this as excessive demands, is at the heart of most of these mosaics.
W centrum większości tych teatralnych mozaik stoi współczesne indywiduum, które musi bez ideologicznej podpory odpowiadać samo za siebie i odczuwa to jako ciężar ponad siły.

Synonimy (angielski) dla "individual":

individual

Przykłady użycia - "individual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishThe inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
EnglishYour child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishHowever, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.
EnglishEven working with individual companies is not probably going to get us there.
Nawet praca z indywidualnymi firmami to prawdopodobnie za mało dla osiągnięcia celu.
EnglishThis involves protecting the individual's legitimate right to free expression.
Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.
EnglishThis is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
EnglishBefore responding to the individual questions, let me start with an overview.
Zanim odpowiem na indywidualne pytania, pozwólcie mi państwo rozpocząć od przeglądu.
EnglishNow we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
Teraz umożliwiono nam głosowanie indywidualne nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej.
EnglishThe dose adjustment should be based on the clinical response of the individual patient.
Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.
EnglishTreatment may be reinitiated depending on the individual clinical circumstances.
Leczenie można wznowić w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej.
EnglishAll the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
Przyjęto też wszystkie indywidualne inicjatywy każdego z państw członkowskich.
EnglishSome changes in behaviour, both individual and collective, are certainly welcome.
Niektóre zmiany w zachowaniu, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym, są mile widziane.
EnglishWe do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
Nie chcemy ograniczać prawa obywateli Europy do indywidualnej mobilności.
EnglishIt is a text the basic criterion of which is the protection of individual rights.
Jest to tekst, którego podstawowym kryterium jest ochrona praw jednostki.
EnglishThat is very painful for the individual and it is also very costly for society.
To bardzo dotkliwe dla oczekujących i bardzo kosztowne dla społeczeństwa.
EnglishReactions at an individual injection site usually last for equal to or less than 7 days.
Odczyn w jednym miejscu podania leku ustępuje zwykle w ciągu 7 dni lub szybciej.