"individual" po polsku

EN

"individual" - polskie tłumaczenie

EN individual
volume_up
{rzeczownik}

individual (też: entity, unit)
It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.
We come to this point and say, what do I as an individual do?
Dochodzimy do tego punktu i mówimy: co ja jako jednostka mogę zrobić?
In America, the primary locus of choice is the individual.
W Ameryce głównym źródłem wyboru jest jednostka.
individual (też: character)
They aren’t used to putting themselves forward as individuals.
Nie są przyzwyczajeni do tego, aby występować jako indywiduum.
Instead, it generated an atmosphere in which each child was seen -- not as an individual on his own, but as the representative of something larger.
Zamiast, generowało to atmosferę, gdzie każde dziecko było spostrzegane nie jako indywiduum same w sobie, lecz przedstawiciel czegoś większego.
The modern individual, who is responsible for himself alone without ideological support and experiences this as excessive demands, is at the heart of most of these mosaics.
W centrum większości tych teatralnych mozaik stoi współczesne indywiduum, które musi bez ideologicznej podpory odpowiadać samo za siebie i odczuwa to jako ciężar ponad siły.

Synonimy (angielski) dla "individual":

individual

Przykłady użycia - "individual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirstly, the fishing waters belong to the individual countries, not to Brussels.
Po pierwsze, akweny połowowe należą do poszczególnych krajów, nie do Brukseli.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
EnglishAs a result, everything is left to the ambitions of the individual Member States.
W związku z tym wszystko pozostawiono ambicji poszczególnych państw członkowskich.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishThe inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
EnglishYour child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishIndividual countries should be responsible for their own policies and reforms.
Poszczególne państwa powinny ponosić odpowiedzialność za własną politykę i reformy.
EnglishHowever, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.
EnglishIt is no longer possible for individual Member States to do what they want.
Pojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.
EnglishExacerbation of rheumatoid arthritis has been observed in individual cases.
W pojedynczych przypadkach obserwowano nasilenie reumatoidalnego zapalenia stawów.
EnglishThe dose adjustment should be based on the clinical response of the individual patient.
Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej u danego pacjenta.
EnglishTreatment may be reinitiated depending on the individual clinical circumstances.
Leczenie można wznowić w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej.
EnglishThis involves protecting the individual's legitimate right to free expression.
Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.
EnglishThe positions of individual Member States on this matter are very different.
Stanowiska poszczególnych państw członkowskich są w tej sprawie mocno zróżnicowane.
EnglishBefore responding to the individual questions, let me start with an overview.
Zanim odpowiem na indywidualne pytania, pozwólcie mi państwo rozpocząć od przeglądu.
EnglishThese partnerships must not be confined just to within individual Member States.
Takie partnerstwa nie mogą się ograniczać tylko do poszczególnych państw członkowskich.
EnglishNow we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
Teraz umożliwiono nam głosowanie indywidualne nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej.
EnglishEven working with individual companies is not probably going to get us there.
Nawet praca z indywidualnymi firmami to prawdopodobnie za mało dla osiągnięcia celu.