"indistinguishable" po polsku

EN

"indistinguishable" - polskie tłumaczenie

EN indistinguishable
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

indistinguishable (też: elusive, intangible, undefinable)
volume_up
nieuchwytny {przym. m.}
indistinguishable (też: imperceptible, unperceivable, indiscernible)

2. "from sth."

indistinguishable
volume_up
nie do odróżnienia {przym.} (od czegoś)
Valnemulin has been shown to interact with ionophores such as monensin, salinomycin and narasin and may result in signs indistinguishable from an ionophore toxicosis.
Walnemulina wchodzi w interakcję z jonoforami takimi jak monenzyna, salinomycyna i narazyna, i może powodować objawy nie do odróżnienia od zatrucia jonoforami.
Valnemulin has been shown to interact with ionophores such as monensin, salinomycin and narasin and may result in signs indistinguishable from an ionophore toxicosis.
Walnemulina wchodzi w interakcję z jonoforami, takimi jak monenzyna, salinomycyna i narazyna, oraz może powodować objawy nie do odróżnienia od zatrucia jonoforami.

Synonimy (angielski) dla "indistinguishable":

indistinguishable
distinguishable
English

Przykłady użycia - "indistinguishable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was the tears that were indistinguishable from the Gulf that were falling down my cheek.
Łzy nieodróżnialne od Zatoki spływały po moich policzkach.
EnglishRaloxifene treated women consistently had an endometrial thickness which was indistinguishable from placebo.
U pacjentek otrzymuj cych raloksyfen grubo endometrium była identyczna jak u kobiet w grupie placebo.
EnglishRaloxifene treated women consistently had an endometrial thickness which was indistinguishable from placebo.
U pacjentek otrzymujących raloksyfen grubość endometrium była identyczna jak u kobiet w grupie placebo.
EnglishYou know, it's Arthur Clarke's law that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Wiecie, prawo Arthura Clarka mówi, że każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii.
EnglishAnd anyone who's ever been in a heterosexual relationship knows that the minds of men and the minds of women are not indistinguishable.
A każdy kto był w heteroseksualnym związku wie, że istnieje zauważalna różnica między umysłem kobiety i mężczyzny.
EnglishThis is not like human insulin; this is the same protein that is chemically indistinguishable from what comes out of your pancreas.
To nie jest podobne do ludzkiej insuliny; to jest to samo białko, które niczym się nie różni pod względem chemicznym od tego, które wydziela trzustka.
EnglishValnemulin has been shown to interact with ionophores such as monensin, salinomycin and narasin and may result in signs indistinguishable from an ionophore toxicosis.
Walnemulina wchodzi w interakcję z jonoforami takimi jak monenzyna, salinomycyna i narazyna, i może powodować objawy nie do odróżnienia od zatrucia jonoforami.
EnglishValnemulin has been shown to interact with ionophores such as monensin, salinomycin and narasin and may result in signs indistinguishable from an ionophore toxicosis.
Walnemulina wchodzi w interakcję z jonoforami, takimi jak monenzyna, salinomycyna i narazyna, oraz może powodować objawy nie do odróżnienia od zatrucia jonoforami.
EnglishFurthermore, preclinical studies have indicated that the bone induced by InductOs, if fractured, can repair itself in a manner indistinguishable from native bone.
Dodatkowo badania przedkliniczne wykazały, że kość indukowana przez InductOs, w przypadku złamania może ulec samonaprawieniu w sposób nie dający się odróżnić od kości naturalnej.