"indifferent to" po polsku

EN

"indifferent to" - polskie tłumaczenie

EN indifferent to
volume_up

1. "sth"

indifferent to
The European Parliament cannot remain indifferent to this situation.
Parlament Europejski nie może pozostać obojętny na tę sytuację.
No one can remain indifferent to this global problem when they know that 40 million people die every year of starvation and that a child dies of malnutrition every six seconds.
Nikt nie może pozostać obojętny na ten globalny problem wiedząc, że co roku 40 milionów osób umiera z głodu i że z niedożywienia co sześć sekund umiera jedno dziecko.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "indifferent to"

indifferent przymiotnik
Polish
to przyimek
Polish
to spójnik
different przymiotnik

Przykłady użycia - "indifferent to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commissioner for Trade is often indifferent towards other European policies.
Komisarz ds. handlu często podchodzi z obojętnością do innych obszarów europejskiej polityki.
EnglishRest assured that they have left neither Mr Almunia nor I indifferent.
Zapewniam, że nie pozostawiły one obojętnym ani komisarza Almunii, ani mnie.
EnglishThat is why we cannot be indifferent to what happens in that country.
To dlatego nie możemy być obojętni na to, co się dzieje w tym kraju.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent in response to the content of the Goldstone report.
Unia Europejska nie może pozostać obojętna na treść raportu Goldstone'a.
EnglishWe should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.
EnglishWe cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan.
Nie możemy i nie pozostaniemy obojętni na taki kraj, jak Pakistan.
EnglishYou have become totally indifferent to the fate of European workers.
Staliście się zupełnie obojętni na los europejskich robotników.
EnglishYouth unemployment figures cannot leave us indifferent.
Nie możemy pozostawać obojętni na dane dotyczące bezrobocia wśród młodzieży.
EnglishWe therefore really cannot remain indifferent to what is happening.
Nie możemy zatem pozostawać obojętni wobec tego, co się dzieje.
EnglishThe international community cannot remain indifferent towards these glaring acts of violence in Somalia.
Społeczność międzynarodowa nie może być obojętna wobec jawnych aktów przemocy w Somalii.
EnglishNow the unchanging God feels a bit cold and indifferent to me.
Jednak taki niezmienny Bóg wydaje mi się nieco chłodny i obojętny.
EnglishWe must not be indifferent to such disregard for human life.
Wobec takiego lekceważenia życia ludzkiego nie można być obojętnym.
EnglishIn short, this is a situation of inequality to which the European Union cannot remain indifferent.
Krótko mówiąc, jest to sytuacja nierówności, na którą Unia Europejska nie może pozostać obojętna.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent to the brutal killing of human rights activists.
Unia Europejska nie może pozostać obojętna wobec brutalnego zabijania działaczy na rzecz praw człowieka.
EnglishThe images of devastation and suffering have been shown all over the world and no one has remained indifferent.
Obraz zniszczeń i cierpienia pokazywano na całym świecie i nikt nie pozostał obojętny.
EnglishBecause they had the feeling that Europe had become indifferent to the difficulties they faced in their lives.
Ponieważ czuli, że Europa stała się obojętna na trudności piętrzące się w ich codziennym życiu.
EnglishWe should not remain indifferent to this issue.
Jest to temat, wobec którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie.
EnglishOf course, we are not indifferent to the fate of the al-Kurd family and we want to discuss their fate.
Oczywiście, nie jesteśmy obojętni na los rodziny al-Kurd i chcemy uczynić ich los tematem naszej dyskusji.
EnglishI myself experienced what it meant to be helped in this way by people abroad who were not indifferent to our plight.
Tej pomocy ludzi nieobojętnych zza granicy doświadczyłam osobiście.
EnglishWe cannot remain indifferent to that situation either.
Nie możemy pozostać obojętni także wobec tej sytuacji.