EN index
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Moldova's human development index is one of the lowest in the region.
Wskaźnik rozwoju społecznego Mołdawii jest jednym z najniższych w regionie.
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), annual percentage changes.
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), roczne zmiany w procentach.
It’s indicated by the Harmonised Index of Consumer Prices or HICP.
Miarą inflacji jest zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP.
Our search index is constantly evolving as content is added and modified on the web.
Nasz indeks wyszukiwania stale ewoluuje, w miarę jak zmienia się zawartość internetu.
. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.
Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.
The price index for the 25 main commodities has exploded by more than 200%.
Indeks cenowy dla 25 głównych towarów wzrósł o ponad 200%.
Index finger, middle finger, ring, little.
Palec wskazujący, środkowy, serdeczny, mały.
In a moment when my hand moves from facing you to being away from you, this finger right here, my index finger is just going to shift from where it is, to a position pointing out like this.
W momencie kiedy moja ręka przechodzi na drugą stronę, palec wskazujący przesuwa się do pozycji, gdzie wskazuje w tamtą stronę.
index (też: address book)
index (też: repertory)

2. IT

index
Our search index is constantly evolving as content is added and modified on the web.
Nasz indeks wyszukiwania stale ewoluuje, w miarę jak zmienia się zawartość internetu.
. ~~~ Google will update our index the next time we crawl this page.
Więcej informacji Google zaktualizuje indeks podczas następnego indeksowania danej strony.
The price index for the 25 main commodities has exploded by more than 200%.
Indeks cenowy dla 25 głównych towarów wzrósł o ponad 200%.
index

Synonimy (angielski) dla "index":

index

Przykłady użycia - "index" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly three European Union Member States are ranked above Georgia in this index.
Tylko trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej wyprzedzają Gruzję w tym rankingu.
EnglishYou can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.
Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.
EnglishAnd my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
A moja punktacja w Skali Osobowości Narcystycznej, czyli NPI-16, to pocieszające 0,31.
EnglishAnd we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Po prostu dzielimy jedno przez drugie by uzyskać coś, co nazywamy wskaźnikiem tłumienia.
EnglishThis is the world development index indicator data in the early 1990s.
Mamy tutaj dane według wskaźnika rozwoju społecznego z wczesnych lat 90-tych.
EnglishWhen you've created your Sitemap index file, save it and submit it to Google.
Po utworzeniu pliku indeksu map witryn zapisz go i prześlij do Google.
EnglishInflation for the poor is 40-50% higher than the general inflation index.
Inflacja dla ubogich jest o 40-50% wyższa od ogólnego wskaźnika inflacji.
EnglishOpinion on the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/1998/33)OJ C 14, 19.1.2000,
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/33)Dz.U.
EnglishOpinion on the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/1998/34)OJ C 285, 7.10.1999,
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/34)Dz.U.
EnglishInformation from third-party sources may change as our index refreshes.
Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych mogą ulec zmianie po odświeżeniu naszego indeksu.
EnglishPeople's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
Dobrostanu ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
EnglishGoogle doesn't guarantee that we'll crawl or index all of your URLs.
Google nie gwarantuje pobrania ani zaindeksowania wszystkich adresów URL.
EnglishUsing your index finger, push back the coloured needle protection device towards the syringe.
Palcem wskazującym odepchnąć w stronę strzykawki kolorową nakładkę zabezpieczającą igłę.
EnglishAnd development just basically going berserk, for a double figure growth index, basically.
Ludzie szaleją na punkcie dwucyfrowego poziomu wzrostu gospodarczego.
EnglishThe XML format of a Sitemap index file is very similar to the XML format of a Sitemap file.
Format XML pliku indeksu map witryn jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny.
EnglishUsing your index finger, push back the coloured needle protection device towards the syringe.
Palcem wskazującym odepchnąć kolorową nakładkę zabezpieczającą igłę w kierunku strzykawki
EnglishPatients with given number of index/ indicator lesion responses (CCR or PR) Study 1 Study 2
Pacjenci z ustaloną liczbą odpowiedzi (CCR lub PR) określonych zmian
EnglishIran is almost at the bottom of the world press freedom index.
Iran znajduje się niemal na ostatnim miejscu na świecie, jeśli chodzi o wolność prasy.
Englishtho a ASsessments in Ankylosing Spondylitis b Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
zc a placebo w 2., 12. i 24. tygodniu. a Oceny w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa
EnglishRisperidone was associated with mean increases in body weight and body mass index (BMI).
Podawanie rysperydonu było wiązane z umiarkowanym zwiększeniem masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI).