EN increases
volume_up
{liczba mnoga}

increases
volume_up
wzrosty {niemęskoos.}
The current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.
Obecne wzrosty cen żywności wynikają częściowo ze słabych zbiorów.
The spectacular price increases, especially for basic cereals, risk starvation for millions of people.
Spektakularne wzrosty cen, zwłaszcza podstawowych zbóż, grożą milionom ludzi głodem.
high blood pressure, or increases in blood pressure
podwyższone ciśnienie tętnicze lub okresowe wzrosty ciśnienia krwi
increases
volume_up
przyrosty {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "increase":

increase

Przykłady użycia - "increases" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishInvestment in them increases productivity and reduces social security costs.
Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.
EnglishLUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.
EnglishSimilar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.
Podobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.
EnglishTRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.
Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.
EnglishThe plasma concentration increases with an accumulation factor of approximately 2.
Stężenie w osoczu wzrasta przy współczynniku kumulacji wynoszącym około 2.
EnglishThe most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).
Ten efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).
EnglishNext time it will be 5%, when unemployment increases to 27 million unemployed.
Następnym razem, kiedy bezrobocie wzrośnie do 27 milionów, będzie to 5 %.
EnglishWe are in a time of crisis, and increases in the price of daily necessities are forecast.
Znajdujemy się w dobie kryzysu, a zapowiadane są podwyżki produktów codziennych.
EnglishWhen the amount of traffic doubles, the safety risk increases fourfold.
Gdy wielkość ruchu podwaja się, zagrożenie bezpieczeństwa wzrasta czterokrotnie.
EnglishWe have already experienced large increases in the price of food products, last August.
W sierpniu tego roku byliśmy już świadkami gwałtownych wzrostów cen żywności.
EnglishSo, brain strength increases up to 60, and then after 60, it sort of goes down.
Siła mózgu wzrasta do 60-tki, a później spada. ~~~ W pewnym sensie jest to przygnębiające.
EnglishThe plasma concentration increases with an accumulation factor of approximately 2.
Stężenie w osoczu wzrasta, przy współczynniku kumulacji wynosi około 2.
EnglishIn the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
W obecnej sytuacji gospodarczej nie da się zamortyzować wzrostu tych wydatków budżetowych.
EnglishWith additional Orfadin treatment, the survival rate increases to 82 %.
Przy dodatkowym leczeniu preparatem Orfadin współczynnik przeżycia wzrasta do 82 %.
EnglishYet that is what we need: harmonisation which increases the level of protection.
Harmonizacja zwiększająca poziom ochrony jest jednak tym, czego potrzebujemy. Pani komisarz!
EnglishFor various reasons, we are seeing price increases, not only in Europe but worldwide.
Obserwujemy wzrost cen, z różnych powodów, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.
EnglishThe size of organisms increases a third, so your fish are now this big.
Rozmiary organizmów zwiększają się o ⅓, więc wasze ryby są teraz takie duże.
EnglishCPK increases in association with rhabdomyolysis were reported in less than 1 % of patients.
Podwyższenia CPK z towarzyszącą rabdomiolizą zgłaszano u mniej niż 1 % pacjentów.
EnglishThe clinical significance of asymptomatic increases in serum amylase is unknown.
Znaczenie kliniczne bezobjawowego podwyższenia aktywnościa amylazy w surowicy nie jest znane.
EnglishEurope's dependency on energy increases proportionally with the increase in its population.
Uzależnienie Europy od energii wzrasta proporcjonalnie do wzrostu liczby ludności.