EN increase
volume_up
{rzeczownik}

increase (też: enhancement)
Elevation of liver function values including increase of serum bilirubin
Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy 33
Reticulocyte count increase ≥ 40,000/µl or Hb increase ≥ 1 g/ dl
Zwiększenie liczby retikulocytów o ≥ 40 000/µl lub zwiększenie Hb o ≥ 1 g/ dl
Reticulocyte count increase < 40,000/µl and Hb increase < 1 g/ dl
Zwiększenie liczby retikulocytów o < 40 000/µl i zwiększenie Hb o < 1 g/ dl
increase (też: enrichment)
increase (też: intensification)
I wanted to enquire whether the Council intends to increase humanitarian aid to Afghanistan and intensify efforts to rebuild civil society there.
Mianowicie chciałem zapytać, czy Rada przewiduje intensyfikację pomocy humanitarnej dla tego kraju i wzmożenie wysiłków na rzecz odbudowy społeczeństwa obywatelskiego?
The two go together, so we ask you to work harder to increase the network of readmission agreements that we have with third countries.
Te dwie sprawy idą ze sobą w parze, wobec czego zwracamy się do Pani, Pani Komisarz, o wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia liczby umów o readmisji z krajami trzecimi.
I ask you to increase your efforts in bringing the rebel groups and the Government of Sudan to the table of peace negotiations as a matter of urgency.
Proszę państwa o wzmożenie wysiłków mających na celu nakłonienie grup rebelianckich oraz rządu sudańskiego do negocjacji na temat pokoju jako kwestii najwyższej wagi.

Przykłady użycia - "increase" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishMeasures to increase energy efficiency will not become economically worthwhile.
Środki zwiększania efektywności energetycznej nie będą ekonomicznie opłacalne.
EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Jest to również przyczyna zwiększenia się liczby sygnatariuszy konwencji ONZ i MOP.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
EnglishAdopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.
Przyjęcie rozwiązań zaproponowanych dziś jeszcze bardziej powiększy te nierówności.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
EnglishThe budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
Powinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
EnglishUnfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
Niestety nie da się tego osiągnąć bez istotnego zwiększenia środków finansowych.
EnglishThis is more likely at the beginning of treatment or after an increase in the dose.
Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku.
EnglishIn a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
Jednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.
EnglishAs a result, this policy has led to an increase in poverty and inequality in Europe.
W rezultacie polityka ta doprowadziła do wzrostu ubóstwa i nierówności w Europie.
EnglishFirstly, in relation to the first point: combating the increase in temperature.
Po pierwsze, co się tyczy pierwszej kwestii: przeciwdziałania wzrostowi temperatury.
EnglishExploitation of biomass and agri-tourism increase the incomes of local people.
Wykorzystanie biomasy i agroturystyki zwiększa dochody lokalnych mieszkańców.
EnglishThis is especially true at the beginning of the treatment and after increase in dose.
Jest to szczególnie istotne na początku leczenia lub zaraz po zwiększeniu dawki.
EnglishThese medicines may increase the effects and side effects of Fentanyl-ratiopharm.
Leki te mogą nasilać działanie i działania niepożądane produktu Fentanyl- ratiopharm.
EnglishSkin and subcutaneous tissue disorders Common: sweating increase, ecchymosis
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: nasilenie pocenia się, wybroczyny
EnglishBeta-blockers may increase the hypoglycaemic effect of antidiabetic agents.
Beta- blokery mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych.
EnglishTelmisartan may increase the hypotensive effect of other antihypertensive agents.
Telmisartan może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishA concomitant increase in very low density lipoprotein synthesis can occur.
Jednocześnie może wystąpić nasilenie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości.