"inaudible" po polsku

EN

"inaudible" - polskie tłumaczenie

EN inaudible
volume_up
{przymiotnik}

inaudible (też: unheard)

Synonimy (angielski) dla "inaudible":

inaudible
English
audible
English

Przykłady użycia - "inaudible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(inaudible) ... from the outset, I think that is highly ambitious.
(nie słychać) ... od początku, myślę, że jest to niezwykle ambitne.
EnglishIn fact, the EU was virtually inaudible during the final negotiations.
W rzeczywistości w trakcie ostatecznych negocjacji głosu UE praktycznie w ogóle nie było słychać.
English(inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
Wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu? (niewyraźne uwagi bez mikrofonu oraz okrzyki "Wniosek regulaminowy!”)
EnglishAudience: (Inaudible) SB: Mmm mmm.
Co jeszcze? ~~~ Publiczność: (Niesłyszalne) SB: Mmm mmm.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible) ...and cleaner air for Europe is a very good example of the way the Union works.
(CS) (Początek przemówienia był niesłyszalny)... czystsze powietrze dla Europy stanowi dobry przykład prac Unii.
English(Inaudible interruption from the floor)
EnglishAnd there was silence in the class, and finally one woman stood up, [inaudible name], and she said "Khrew," which means "teacher."
W sali zapadła cisza, aż w końcu wstała pewna kobieta [imię niewyraźne], i powiedziała "Khrew," co oznacza "nauczyciel."
EnglishMuch of Commissioner Špidla's speech and Mr Mavrommatis's comments were largely inaudible because of the dreadful noise in the House.
Większość wystąpienie komisarza Špidli i uwag posła Mavrommatisa nie była słyszalna przez ten straszny hałas w Izbie.
English(HU) (the speaker's microphone was switched off and the beginning of the sentence is inaudible) ... extraordinary meeting of the Commission.
(HU) (mikrofon mówczyni był wyłączony i pierwszego zdania nie było słychać) ...nadzwyczajne posiedzenie Komisji.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible)...as a medical doctor I personally visited the epicentre of the area affected by radiation.
(CS) (Wstęp wypowiedzi był niesłyszalny)...jako lekarz osobiście odwiedziłam epicentrum obszaru dotkniętego promieniowaniem.
EnglishFor example, in Cambodia, it was that [inaudible name] did not go alone but she had 24 lawyers with her who stood up together.
Na przykład w Kambodży, to była ta kobieta [niewyraźne imię], która nie była sama, ale miała ze sobą 24 prawników, którzy wystąpili wspólnie.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible) ... to make an effort so that Europe is as strong a player as possible on the world market.
(CS) (Wstęp wypowiedzi był niesłyszalny) ... aby poczynić starania, tak aby Europa była możliwie najsilniejszym graczem na rynku światowym.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible) Each Member State faces issues concerning the Roma community that cannot be solved quickly.
(CS) (Początku wystąpienia nie było słychać) Każde państwo członkowskie ma do czynienia z niedającymi się szybko rozwiązać kwestiami dotyczącymi wspólnoty romskiej.
English(FR) Mr President, (inaudible) Galileo, the first Community infrastructure, requires all stakeholders to share the same goal: success.
(FR)Panie przewodniczący!(tekst niesłyszalny) Galileo, pierwsza infrastruktura wspólnotowa, wymaga, aby wszystkie zainteresowane strony dążyły do tego samego celu: sukcesu.
EnglishMadam President, (inaudible) is in a very difficult situation already because of the global recession and the decreasing demand for a number of products worldwide.
Pani przewodnicząca! (niesłyszalne) znalazła się już w bardzo trudnej sytuacji ze względu na światową recesję oraz spadek popytu na szereg produktów na całym świecie.