"in vivo" po polsku

EN

"in vivo" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "in vivo" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in vivo"

in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "in vivo" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.
Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.
EnglishConcomitant administration of OAT3 inhibitors has not been evaluated in vivo.
Jednoczesne stosowanie inhibitorów OAT3 nie było oceniane w warunkach in vivo.
EnglishAn in-vivo study showed that voriconazole inhibited the metabolism of efavirenz.
Badania in vivo wykazały, że worykonazol hamuje metabolizm efawirenzu.
EnglishAgomelatine inhibits neither CYP1A2 in vivo nor the other CYP450 in vitro.
Agomelatyna nie hamuje CYP1A2 in vivo ani innego izoenzymu CYP450 in vitro.
EnglishVenlafaxine was not mutagenic in a wide range of in vitro and in vivo tests.
W wielu badaniach in vitro oraz in vivo nie potwierdzono również działania mutagennego.
EnglishAtosiban was neither oncogenic nor mutagenic in in vitro and in vivo tests.
W testach in vitro i in vivo atozyban nie miał właściwości onkogennych ani mutagennych.
EnglishIn vitro and in vivo studies indicate that venlafaxine is a weak inhibitor of CYP2D6.
Badania in vitro oraz in vivo wskazują, że wenlafaksyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.
EnglishBecaplermin was not mutagenic in a battery of in vitro and in vivo tests.
Bekaplermin nie wykazywał działania mutagennego w licznych testach in vivo i in vitro.
EnglishGenotoxicity was not observed in the usual battery of in vitro and in vivo tests.
Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.
EnglishNo in vivo data are available and the clinical relevance is unknown.
Brak danych in vivo jak również nie jest znane znaczenie kliniczne tego faktu.
EnglishPregabalin is not genotoxic based on results of a battery of in vitro and in vivo tests.
W serii testów przeprowadzonych in vitro i in vivo pregabalina nie była genotoksyczna.
EnglishIn a standard battery of in vitro and in vivo tests icatibant was not genotoxic.
Ikatybant nie wykazywał genotoksyczności w standardowym zestawie testów in vitro oraz in vivo.
EnglishNo in vivo human pharmacokinetic interaction studies have been performed.
Nie przeprowadzano badań interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.
EnglishPemetrexed has been shown to be clastogenic in the in vivo micronucleus test in the mouse.
In vivo w teście mikrojądrowym u myszy wykazano klastogenność pemetreksedu.
EnglishGenotoxicity was not observed in a battery of in vitro and in vivo tests.
Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.
EnglishPosaconazole was not genotoxic in in vitro and in vivo studies.
W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono genotoksycznego wpływu pozakonazolu.
EnglishIn vitro and in vivo tests did not indicate a genotoxic potential of tacrolimus.
ro ob Mutagenność Badania in vitro oraz in vivo nie wykazały potencjału genotoksycznego takrolimusu.
EnglishNo phase 2 conjugates of either compound have been identified in vivo.
W badaniach in vivo nie znaleziono żadnych koniugatów 2 fazy żadnego z tych dwóch związków.
EnglishRecombinant interferon alfa-2b also inhibits viral replication in vitro and in vivo.
Rekombinowany interferon alfa- 2b hamuje także replikację wirusów w warunkach in vitro i in vivo.
EnglishThe potential for inhibition of CYP2C8 in vivo appears to be low.
Wydaje się, że potencjalne działanie hamujące na CYP2C8 in vivo jest małe.

Pozostałe hasła

English
  • in vivo

Więcej w słowniku polsko-angielskim.