"in vitro" po polsku

EN

"in vitro" - polskie tłumaczenie

PL

"in vitro" - angielskie tłumaczenie

EN in vitro
volume_up
{przymiotnik}

in vitro
volume_up
in vitro {przym.}
Desloratadine has demonstrated antiallergic properties from in vitro studies.
Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny.
Observed in vitro interferences of hydroxocobalamin with laboratory tests
Zakłócenia badań laboratoryjnych obserwowane in vitro po podaniu hydroksykobalaminy
The in vitro data show that gamithromycin acts in a bactericidal manner.
Badania in vitro wykazały, że gamytromycyna wykazuje działanie bakteriobójcze.

Synonimy (angielski) dla "in vitro":

in vitro
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "in vitro"

in przyimek
in-
Polish

Przykłady użycia - "in vitro" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn in vitro studies, the protein binding of amprenavir is approximately 90 %.
W badaniach in vitro wiązanie amprenawiru z białkami wynosi w przybliżeniu 90 %.
EnglishHIV isolates with reduced susceptibility to nelfinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano szczepy HIV o zmniejszonej wrażliwości na nelfinawir.
EnglishNo evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.
Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.
EnglishThis is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.
To jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.
EnglishHIV-1 isolates with reduced susceptibility to lopinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano izolaty HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na lopinawir.
EnglishDistribution In vitro, omalizumab forms complexes of limited size with IgE.
Dystrybucja In vitro omalizumab tworzy kompleksy ograniczonych rozmiarów z IgE.
EnglishOseltamivir phosphate inhibits influenza virus infection and replication in vitro.
Fosforan oseltamiwiru hamuje zakażenie wirusem grypy i replikację in vitro.
EnglishAll in-vitro mechanisms of resistance are commonly observed in clinical isolates.
Wszystkie mechanizmy oporności in vitro występują powszechnie w izolatach klinicznych.
EnglishThis HIV-1 mutation was observed in vitro and in HIV-1 infected patients.
Tę mutację wirusa HIV- 1 obserwowano in vitro oraz u pacjentów zakażonych HIV- 1.
EnglishIn vitro studies have shown that montelukast is a potent inhibitor of CYP 2C8.
Badania in vitro wskazują, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8.
EnglishIn vitro studies have shown that montelukast is a potent inhibitor of CYP 2C8.
Badania in vitro wykazały, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8.
EnglishIn vitro data indicate that cinacalcet is in part metabolised by CYP1A2.
Dane in vitro wykazują, że cynakalcet jest częściowo metabolizowany przez CYP1A2.
EnglishThe following organisms were tested and found to be susceptible to difloxacin in vitro:
Potwierdzono in vitro wrażliwość na difloksacynę następujących drobnoustrojów:
EnglishThe in vitro binding of rotigotine to plasma proteins is approximately 92 %.
Dystrybucja Wiązanie rotygotyny z białkami osocza in vitro wynosi w przybliżeniu 92 %.
EnglishOseltamivir carboxylate inhibits influenza A and B neuraminidases in vitro.
Karboksylan oseltamiwiru in vitro hamuje enzym neuraminidazy wirusa grypy typu A i B.
EnglishIn vitro studies show that tipranavir is a substrate and also an inhibitor of Pgp.
Badania in vitro wykazują, że typranawir jest substratem, a także słabym inhibitorem Pgp
EnglishStudies in vitro have shown that tadalafil is a selective inhibitor of PDE5.
Badania in vitro wykazały, że tadalafil jest selektywnym inhibitorem PDE5.
EnglishObserved in vitro interferences of hydroxocobalamin with laboratory tests
Zakłócenia badań laboratoryjnych obserwowane in vitro po podaniu hydroksykobalaminy
EnglishThe in vitro data show that gamithromycin acts in a bactericidal manner.
Badania in vitro wykazały, że gamytromycyna wykazuje działanie bakteriobójcze.
EnglishAgomelatine inhibits neither CYP1A2 in vivo nor the other CYP450 in vitro.
Agomelatyna nie hamuje CYP1A2 in vivo ani innego izoenzymu CYP450 in vitro.